Vocabulario Ambiental

Utilitzi les etiquetes per agrupar en categories els artícles de temes similars.
Click one of the letters above to advance the page to terms beginning with that letter.

1

1,1,1-tricloroetà cerca el terme

Substància regulada que figura en el grup V de l'annex I, es coneix també sota l'acrònim 1,1,1-TCA

A

Abocador cerca el terme

(de residus) La instal·lació de disposició del rebuig dels residus que s’utilitza per al dipòsit controlat d’aquest en la superfície o sota terra.

Accident greu cerca el terme

Un fet, com una emissió, incendi o explosió important, que resulti d'un procés no controlat al llarg del funcionament de qualsevol establiment al qual s'apliqui la Directiva SEVESO en la seva més recent redacció, que suposi un perill greu, sigui immediat o diferit, per a la salut humana o el medi ambient, dins o fora de l'establiment, i en el qual intervinguin una o diverses substàncies perilloses

Acreditació cerca el terme

Procediment mitjançant el qual una entitat nacional d'acreditació avalua i declara formalment que una organització és tècnicament competent i realitza l'activitat de certificació de conformitat amb les normes EN 45011 o EN 45012, segons el cas.

Activitat cerca el terme

L'explotació de qualsevol instal·lació o establiment, públics o privats, de caire industrial, comercial, de serveis o d'emmagatzematge, destinada a la producció, ladistribució de ben o la prestació de serveis o d'oci, així com les derivades de les relacions de veinatge.

Activitat econòmica o professional cerca el terme

Tota aquella realitzada per una activitat de caire econòmic, un negoci o una empresa, amb independència del seu caràcter públic o privat i de que tengui o no finalitat lucrativa.

Activitat industrial cerca el terme

Qualsevol operació o tasca orientada a fabricar, reparar, mantenir, transformar o reciclar productes industrials; envasar, embalar i emmagatzemar aquests productes, i aproitar-ne, recuperar-ne i eliminar-ne els residus o els subproductes, independentment de la naturalesa dels recursos i els processos tècnics utilitzats.

Activitat perillosa cerca el terme

Activitat a la que siguin o puedan ser-hi presents una o més substàncies perilloses.

Administració competent cerca el terme

Ens públic que té encomanada la gestió de determinats aspectes públics. Es pot tractar d'empreses públiques o agències, o qualsevol altra forma jurídica.

Adob CE cerca el terme

Els adobs inorgànics que pertanyen a un dels tipus que figuren en l'annex I del Reglament (CE) núm. 2003/2003, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, relatiu als adobs.

Adob complex cerca el terme

Abonament compost obtingut mitjançant reacció química; en solució o en estat sòlid en granulació, i amb un contingut declarable de, almenys, dos nutrients principals. En el seu estat sòlid cada grànul conté tots els nutrients en la composició declarada.

Adob compost cerca el terme

Abonament obtingut químicament o per mescla, o per una combinació d'ambdós, amb un contingut declarable de, almenys, dos nutrients principals.

Agent cerca el terme

Tota persona física o jurídica que organitza la valorització o l'eliminació de residus per encàrrec de tercers, inclosos els agents que no prenguin possessió física dels residus.

Agent de residus cerca el terme

L'Agent de Residus és la persona física o jurídica que, actuant en nom de tercers, gestiona els residus que es generen en una activitat.

Agent forestal cerca el terme

Agent de l'autoritat pertanyent a les administracions públiques que, d'acord amb la seva pròpia normativa i amb independència de la denominació corporativa específica, pot tenir encomanades, entre altres funcions, les de policia i custòdia dels béns jurídics de naturalesa forestal.

Aglomeració cerca el terme

Conurbació de població superior a 250.000 habitants o bé, quan la població sigui igual o inferior a 250.000 habitants, amb la densitat de població per km2 que determinin les comunitats autònomes

Aglomeració urbana cerca el terme

Zona geogràfica formada per un o diversos municipis, o per part d'un o diversos d'ells, que per la seva població o activitat econòmica constitueixi un focus de generació d'aigües residuals que justifiqui la seva recollida i conducció a una instal·lació de tractament o a un punt d'abocament final.

Aigua dolça cerca el terme

L'aigua que sorgeix de forma natural, amb baixa concentració de sals, i que sovint pot considerar apta per ser extreta i tractada per tal de produir aigua potable

Aigua molt modificada cerca el terme

Massa d'aigua superficial que, com a conseqüència d'alteracions físiques produïdes per l'activitat humana, ha experimentat un canvi substancial en la seva naturalesa.

Aigua residual cerca el terme

Les aigües utilitzades que, procedents d’habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s’aboquen, a vegades, juntament amb aigües d’altra procedència

Aigües cerca el terme

Totes les aigües continentals, tant superficials com subterrànies, costaneres i de transició definides per la legislació, així com els altres elements que formen part del domini públic hidràulic.

Aigües blanques cerca el terme

Les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de transformació de tal manera que la seva potencial capacitat de pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no han de ser conduïdes mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència és diversa: aigües destinades per al reg agrícola, aigües subterrànies, aigües superficials, deus o brolladors i aigües procedents de la xarxa d’abastament.

Aigües continentals cerca el terme

Totes les aigües quietes o corrents a la superfície del sòl i totes les aigües subterrànies situades cap a terra des de la línia que serveix de base per mesurar l'amplada de les aigües territorials

Aigües costaneres cerca el terme

Aigües superficials situades cap a terra des d'una línia la totalitat de punts es troba a una distància d'una milla nàutica mar endins des del punt més pròxim de la línia de base que serveix per mesurar l'amplada de les aigües territorials i que s'estenen, si cas, fins al límit exterior de les aigües de transició

Aigües de transició cerca el terme

Masses d'aigua superficial properes a la desembocadura dels rius que són parcialment salines com a conseqüència de la seva proximitat a les aigües costaneres, però que reben una notable influència de fluxos d'aigua dolça

Aigües destinades al consum humà cerca el terme
 1. Totes les aigües, ja sigui en el seu estat original, ja sigui després de tractament, per beure, cuinar, preparar aliments o altres usos domèstics, sigui quin sigui el seu origen i independentment que se subministrin a través d'una xarxa de distribució, a partir d'una cisterna o envasades en ampolles o altres recipients;
 2. Totes les aigües utilitzades en empreses alimentàries per a fins de fabricació, tractament, conservació o comercialització de productes o substàncies destinats al consum humà, llevat que a les autoritats nacionals competents els conste que la qualitat de les aigües no pot afectar la salubritat del producte alimentari final.
Aigües pluvials cerca el terme

Les aigües provinents de la precipitació atmosfèrica que, en funció del seu recorregut d’escolament, tenen un caràcter d’aigües blanques o d’aigües residuals urbanes.

Aigües residuals domèstiques cerca el terme

Les aigües residuals procedents dels usos particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) generades principalment pel metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, ni comercials, ni agrícoles, ni ramaderes.

Aigües residuals industrials cerca el terme

Totes les aigües residuals abocades des de locals utilitzats per a qualsevol activitat comercial o industrial, que no siguin aigües residuals domèstiques ni aigües d'escorrentia pluvial.

Aigües residuals no domèstiques cerca el terme

Totes les aigües residuals abocades des d’establiments utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o ramadera i que no siguin d’escorrentia pluvial

Aigües residuals urbanes cerca el terme

Les aigües residuals domèstiques o la barreja d’aquestes amb les aigües residuals no domèstiques i/o aigües d’escorrentia pluvial.

Aigües subterrànies cerca el terme

Totes les aigües que es troben sota la superfície del sòl a la zona de saturació i en contacte directe amb el sòl o el subsòl.

Aigües superficials cerca el terme

Les aigües continentals, excepte les aigües subterrànies, les aigües de transició i les aigües costaneres, i, pel que fa a l'estat químic, també les aigües territorials

Aire ambient cerca el terme

Aire exterior de la troposfera, exclosos els llocs de treball.

Ajust raonable cerca el terme

En relació a les mesures d'adequació d'un edifici per a facilitar l'accessibilitat universal es tracta d'aquelles que aconsegueixen aquest objectiu de manera eficaç, segura i pràctica, i sense que suposin una càrrega desproporcionada. Per determinar si una càrrega és o no proporcionada es tenen en compte els costos de la mesura, els efectes discriminatoris que la seva no adopció podria representar, l'estructura i característiques de la persona o entitat que hagi de posar-la en pràctica i la possibilitat que tinguin aquelles d'obtenir finançament oficial o qualsevol altre ajut. S'entén que la càrrega és desproporcionada, en els edificis constituïts en règim de propietat horitzontal, quan el cost de les obres repercutit anualment, i descomptant els ajuts públics a les que es pugui tenir dret, excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.

Albufera cerca el terme

Cossos d'aigües costaneres que queden físicament separats del mar o l'oceà, en major o menor extensió per una franja de terra.

Alternativa zero cerca el terme

Alternativa que consisteix a no realitzar el pla o programa.

Altura geomètrica o desnivell màxim d'un embassament cerca el terme

màxima diferència de cotes entre el nivell d'aigua superior i inferior de l' embassament/bassa  en una central hidroelèctrica reversible

Amenaça imminent de danys cerca el terme

Una probabilitat suficient que es produeixin danys per a la salut humana o el medi ambientals en un futur pròxim.

Amiant cerca el terme

S'agrupen amb aquesta denominació els següents silicats fibrosos:

 • crocidolita (amiant blau),
 • actinolita,
 • antofilita,
 • crisòtil (amiant blanc),
 • amosita (amiant marró),
 • tremolita.
Amiant en brut cerca el terme

El producte resultant d'una primera trituració de la roca de la qual s'obté amiant.

Animal abandonat cerca el terme

És l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona que en sigui propietària o posseïdora.

Any mòbil cerca el terme

Període de temps transcorregut en els darrers dotze mesos.

Aparell qeu conté PCB cerca el terme

Qualsevol aparell que contingui o hagi contingut PCB (per exemple transformadors, condensadors, recipients que continguin quantitats residuals) i que no hagi estat descontaminat. Els aparells d'un tipus que pugui contenir PCB es considerara com si continguessin PCB llevat que es pugui raonablement presumir el contrari

Aplicació sobre el terreny cerca el terme

La incorporació de substàncies al sòl, ja sigui, injectant-les, estenent-les sobre la superfície, introduint-les sota aquesta o barrejant-les amb les capes superficials del sòl.

Aprofitament d'aigües cerca el terme

Dret a utilitzar un volum determinat d'aigua que es pren d'un o diversos punts, per a un o diversos usos, dins d'una mateixa concessió o dret a l'ús privatiu de les aigües

Aprofitament forestal cerca el terme

Aprofitament de fusta i llenyosos, inclosa la biomassa forestal, els de suro, pastures, caça, fruits, fongs, plantes aromàtiques i medicinals, productes apícoles i els altres productes i serveis amb valor de mercat característics de les muntanyes.

Aqüífer cerca el terme

Una o més capes subterrànies de roca o d'altres estrats geològics que tenen la suficient porositat i permeabilitat per permetre ja sigui un flux significatiu d'aigües subterrànies o l'extracció de quantitats significatives d'aquestes.

Autoritat competent cerca el terme

Els òrgans de les comunitats autònomes, els ministeris encarregats d'exercir les competències previstes en la Llei, i els que les parts d'un Conveni internacional, l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla designin en el seu àmbit respectiu de competències per a l'execució de la Llei, i en especial la concessió dels permisos requerits, sense perjudici de les funcions que puguin correspondre a altres departaments de l'Administració de cada Estat o les Agències considerades.

Autoritat pública cerca el terme

Tenen la condició d'autoritat pública:

 1. El Govern de la Nació i els òrgans de govern de les comunitats autònomes.
 2. L'Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'Administració local i les entitats de dret públic que siguin dependents o estiguin vinculades a l'Estat, a les Comunitats Autònomes oa les Entitats locals.
 3. Els òrgans públics consultius.
 4. Les corporacions de dret públic i altres persones físiques o jurídiques quan exerceixin, d'acord amb la legislació vigent, funcions públiques, inclosos Notaris i Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles.

Tenen la condició d'autoritat pública, les persones físiques o jurídiques quan assumeixin responsabilitats públiques, exerceixin funcions públiques o prestin serveis públics relacionats amb el medi ambient sota l'autoritat de qualsevol de les entitats, òrgans o institucions anteriors.

Queden exclosos del concepte d'autoritat pública les entitats, òrgans o institucions quan actuïn en l'exercici de funcions legislatives o judicials. En tot cas, quan actuïn en l'exercici de funcions legislatives o judicials, queden excloses les Corts Generals, les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, el Tribunal Constitucional, els jutjats i tribunals que integren el Poder Judicial, el Tribunal de Comptes o òrgans de fiscalització externa de les comunitats autònomes.

Autorització administrativa cerca el terme

És la resolució de l'òrgan competent per la qual es permet, amb l'objecte de prevenir, vigilar i reduir la contaminació atmosfèrica, explotar la totalitat o part d'una instal·lació sota determinades condicions, destinada a garantir que la mateixa compleix l'objecte i les disposicions de aquesta Llei. Aquesta autorització podrà ser vàlida per a una o més instal · lacions que tinguin la mateixa ubicació i siguen explotades pel mateix titular.

Autorització ambiental cerca el terme

La resolució escrita de l'òrgan competent, per la qual es permet, als efectes de la protecció del medi ambient i de la salut de les persones, explotar la totalitat o part d'una instal · lació, baix determinades condicions destinades a garantir que la mateixa compleix l'objecte i les disposicions d'aquesta Llei. Aquesta autorització podrà ser vàlida per a una o més instal · lacions o parts d'instal · lacions que tinguin la mateixa ubicació.

Autorització ambiental integrada cerca el terme

Es la resolución del órgano competente, por la que se permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta Ley. Tal autorización podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación y sean explotadas por el mismo titular.

Autorització d'agrupament cerca el terme

L'autorització que permet a diverses instal·lacions complir de forma conjunta les obligacions de lliurament anual de drets d'emissió.

Autorització o llicència ambiental cerca el terme

La resolució de l'òrgan ambiental competent en matèria de medi ambient o de l'ens local corresponent per mitjà de la qual s'autoritza una activitat determinada o diverses activitats i les instal·lacions o part de les instal·lacions que ocupen, ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, amb subjeccio a les condicions necessàries per a garantir el compliment dels objectius i les disposicions legals.

Autorització substantiva cerca el terme

Autorització, llicència, permís o concessió administrativa atorgada per un òrgan de l’Administració de la Generalitat en l’àmbit d’una intervenció sectorial.

Autorización de emisión de gases de efecto invernadero cerca el terme

la autorización exigida a las instalaciones que desarrollen actividades enumeradas en el anexo I, que den lugar a las emisiones especificadas en éste.

Avaluació ambiental cerca el terme

El procés d’integració de les consideracions ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. L’avaluació ambiental inclou la preparació d’un informe de sostenibilitat ambiental del pla o programa, la realització de consultes i el tràmit de participació pública, la consideració d’aquests aspectes en la memòria ambiental que s’adopti i el seguiment posterior dels efectes de l’execució del pla o programa sobre el medi ambient.

Aves de corral cerca el terme

las aves de corral tal como se definen en el artículo 2, 4 del Real Decreto 1888/2000, de 22 de noviembre, por el que se establecen condiciones de sanidad animal aplicables a los intercambios comunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de países terceros.

B

Berma cerca el terme

parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje.

biocarburantes sintéticos cerca el terme

Hidrocarburos sintéticos o sus mezclas, producidos a partir de la biomasa

Biocarburantes y otros combustibles renovables cerca el terme

o  «biocarburantes» Son los combustibles líquidos o gaseosos para transporte producidos a partir de la biomasa, considerando los productos enumerados a continuación siempre que cumplan las especificaciones técnicas establecidas para cada producto:

biodimetiléter cerca el terme

DME (dimetiléter) producido a partir de la biomasa

Biodiversidad o diversidad biológica cerca el terme

Variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

bioetanol cerca el terme

Alcohol etílico producido a partir de productos agrícolas o de origen vegetal, ya se utilice como tal o previa modificación o transformación química

bioETBE cerca el terme

ETBE (etil ter-butil éter) producido a partir del bioetanol

biogás cerca el terme

Combustible gaseoso producido por digestión anaerobia de biomasa

biohidrógeno cerca el terme

Hidrógeno producido a partir de la biomasa u otras fuentes renovables de energía

Biomasa cerca el terme

La fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos procedentes de la agricultura (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales.

Para considerar su uso como combustible, no se tendrán en cuental los residuos industriales o municipales que no puedan englobarse en una de las categorías siguientes:

 • residuos vegetales de origen agrícola y forestal;
 • residuos vegetales procedentes de la industria de elaboración de alimentos, si se recupera el calor generado;
 • residuos vegetales fibrosos procedentes de la producción de pulpa virgen y de la producción de papel a partir de la pulpa, si se coincineran en el lugar de producción y se recupera el calor generado;
 • residuos de corcho;
 • residuos de madera, con excepción de aquellos que puedan contener compuestos organohalogenados o metales pesados como consecuencia de algún tipo de tratamiento con sustancias protectoras de la madera o de revestimiento, lo que incluye, en particular, los residuos de madera procedentes de residuos de construcción y demolición;
biometanol cerca el terme

Alcohol metílico obtenido a partir de productos de origen agrícola o vegetal, ya se utilice como tal o previa modificación o transformación química

bioMTBE cerca el terme

MTBE (metil ter-butil éter) producido a partir del biometanol

Biorresiduo cerca el terme

residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.

Biotecnología cerca el terme

Aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.

Brillantor cerca el terme

El flux de llum pròpia o reflectida, que pot ésser:

 1. Brillantor reduïda: la que és de baixa intensitat respecte al nivell referent de llum.
 2. Brillantor mitjana: la que té una intensitat intermèdia respecte al nivell referent de llum.
 3. Brillantor alta: la que té una intensitat accentuada respecte al nivell referent de llum.
Bromuro de metilo cerca el terme

sustancia regulada que figura en el grupo VI del anexo I,

Buenas prácticas fitosanitarias cerca el terme

Utilización de los productos fitosanitarios y demás medios de defensa fitosanitaria bajo las condiciones de uso autorizadas.

C

Cabal de manteniment concessional cerca el terme

Cabal a respectar per garantir en el temps i en l'espai el règim de cabals ecològics establit en el tram de riu on radica un aprofitament d'aigües .

Cabal màxim instantani de captació cerca el terme

Volum que travessa el punt de captació durant l'instant de major detracció o derivació , adoptant com a unitat de temps el segon.

Caldera mixta cerca el terme

Cualquier instalación de combustión que pueda alimentarse simultánea o alternativamente con dos o varios tipos de combustible.

Cambio del uso forestal cerca el terme

Toda actuación material o acto administrativo que haga perder al monte su carácter de tal.

Capacidad nominal de la instalación de incineración cerca el terme

Suma de las capacidades de incineración de los hornos que componen la instalación especificadas por el constructor y confirmadas por el operador, teniendo debidamente en cuenta, en particular, el valor calorífico de los residuos, expresada como la cantidad de residuos incinerados por hora;

Captació cerca el terme

Toma, derivació o extracció, directat o indirecta, d'un cabal d'aigua del domini públic hidràulic que pot tenir origen superfícial o subterrani i que té lloc a un punt de captació. Associada a la captació dels recursos hídrics públics primaris, poden haver una o diverses captacion secundàries o subtomes d'aigua a través d'infraestructures associades a l'aprofitament hidràulic o (canals, desguassos, estanys, tancs ...).

Captador de vapor cerca el terme

Qualsevol dispositiu que pugui detectar la presència de vapors en el subsòl o mesurar-ne el contingut.

caracterización del riesgo cerca el terme

Estimación de la incidencia y gravedad de los efectos adversos probables en una población humana o un compartimento del medio ambiente, debidos a la exposición real o prevista a la sustancia; puede incluir la « estimación del riesgo », es decir, la cuantificación de esa probabilidad;

Carburante fósil cerca el terme

Componentes de las gasolinas y del gasóleo A destinados al transporte por carretera, distintas de las cantidades de biocarburante que dichos carburantes pudieran incorporar.

categoría de productos cerca el terme

Productos que sirvan para fines similares y que tengan usos equivalentes

Centre de recollida i transferència cerca el terme

Instal·lació en la qual es descarreguen i emmagatzemen els residus per a transportar-los a un altre lloc perquè se’n faci la valorització o la disposició del rebuig, amb agrupament previ o sense.

Certificación cerca el terme

Procedimiento llevado a cabo por una entidad acreditada, mediante el que se manifiesta la conformidad de una planta de almacenaje o procesado o de un producto fertilizante y que cumple con los requisitos definidos en la legislación aplicable

Certificación forestal cerca el terme

Procedimiento voluntario por el que una tercera parte independiente proporciona una garantía escrita tanto de que la gestión forestal es conforme con criterios de sostenibilidad como de que se realiza un seguimiento fiable desde el origen de los productos forestales.

Certificado de biocarburantes cerca el terme

Documento expedido a solicitud de un sujeto que haga constar que dicho sujeto ha acreditado ventas o consumos en territorio español por una tonelada equivalente de petróleo (tep) de biocarburantes en un año determinado, distinguiendo entre:

Certificado de Biocarburantes en Diésel (CBD) cerca el terme

Certificado que resulte de las ventas o consumos en territorio español de biodiésel y de otros biocarburantes susceptibles de ser mezclados con gasóleos.

Certificado de Biocarburantes en Gasolina (CBG) cerca el terme

Certificado que resulte de las ventas o consumos en territorio español de bioetanol y de otros biocarburantes susceptibles de ser mezclados con gasolinas.

Ciclo combinado cerca el terme

Tecnología de generación de energía eléctrica en la que coexisten dos ciclos termodinámicos en un sistema: uno, cuyo fluido de trabajo es el vapor de agua, y otro, cuyo fluido de trabajo en un gas. En una central eléctrica el ciclo de gas genera energía eléctrica mediante una turbina de gas y el ciclo de vapor de agua lo hace mediante una o varias turbinas de vapor. El calor generado en la combustión de la turbina de gas se lleva a una caldera convencional o a un elemento recuperador del calor y se emplea para mover una o varias turbinas de vapor, incrementando el rendimiento del proceso. A ambas turbinas, de gas y vapor, van acoplados generadores eléctricos.

Ciclo de notificación cerca el terme

Ciclo del proceso total de notificación, consistente en la recogida, validación, presentación, gestión y difusión de los datos notificados

clorofluorocarburo cerca el terme

(CFC) Sustancias reguladas que figuran en el grupo I del anexo I de Reglamento CE 2037/2000, incluidos sus isómeros

Comercialització cerca el terme

Qualquier lliurament, a títol onerós o transferència, inclós l'acte de la importació i exclosa
l'exportació, de productes, subproductes i matèries o substàncies recuperades per reincorporar-les al procés productiu.

Comercializadores de energía cerca el terme

Son aquellas sociedades mercantiles que, accediendo a las redes de transporte o distribución, adquieren energía para su venta a los consumidores, a otros sujetos del sistema o para realizar operaciones de intercambio internacional en los términos establecidos en la Ley

Complejo industrial cerca el terme

Conjunto industrial formado por una o varias instalaciones en el mismo emplazamiento, donde un operador lleve a cabo una o varias actividade.

Complejo inmobiliario privado cerca el terme

aquel complejo inmobiliario sujeto al régimen de organización unitaria de la propiedad inmobiliaria a que se refiere el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, así como a los regímenes especiales de propiedad establecidos por el artículo 24 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

Complejo inmobiliario urbanístico: cerca el terme

el integrado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, por superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, destinadas a la edificación o uso privado y al dominio público.

Compost cerca el terme

Enmienda orgánica higienizada y estabilizada obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo, realizado bajo condiciones controladas, de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado.

Su contenido mínimo en nutrientes es el siguiente:Materia orgánica total: 35%

 • Humedad máxima: 40%
 • C/N < 20
 • No podrá contener impurezas ni inertes de ningún tipo tales como piedras, gravas, metales, vidrios o plásticos
 • El 90% de las partículas pasarán por la malla de 25 mm.

En el compost debe indicarse, al menos la siguiente información en el etiquetado:

 • pH
 • Conductividad eléctrica
 • Relación C/N
 • Humedad mínima y máxima
 • Materias primas utilizadas
 • Tratamiento o proceso de elaboración
 • Materia orgánica total
 • C orgánico
 • N total (si supera el 1%)
 • N orgánico (si supera el 1%)
 • N amoniacal (si supera el 1%)
 • P2O5 total (si supera el 1%)
 • K2O total (si supera el 1%)
 • Acidos húmicos
 • Granulometria
Compostaje cerca el terme

Proceso controlado de transformación biológica aeróbica y termófila de materiales orgánicos biodegradables que da lugar a los tipos de abonos o enmiendas orgánicos, cuyas características se detallan en los grupos 2 y 6 del anexo I del Real Decreto 506/2013

Compostatge cerca el terme

El compostatge inclou les operacions de gestio dels residus orgànics que permet aprofitar-los una vegada mineralitzats, per l'acció dels microorganismes del sòl, en adobs orgànics absorbibles per les plantes, i per tant útils com adob, esmenes o protecció pel sòl.

Un aspecte interessant i sobre els que són habituals les consultes és en relació a les quantitats requerides. Les taxes d'aplicació de compost en el sól serà diferent depenent de si s'està utilitzant com a sòl esmenes, mulch (coixí), enceball o fertilitzants. Les taxes poden indicar-se de forma molt diversa:

 • pes fresc per unitat d'àrea (tones per hectàrea)
 • matèria seca per unitat d'àrea (tones de matèria seca per hectàrea)
 • volum per unitat d'àrea (metres cúbics per hectàrea)
 • gruix de la capa (centímetres)

Com el compost pot contenir un gran percentatge d'aigua, és necessari distingir si el pes s'està expressa sobre una base tal com es rep, o una base assecada al forn. La base assecada al forn proporciona una referència constant punt i normalment s'utilitza per expressar el contingut de nutrients del compost però la forma més pràctica de treballar és el base al pes fresc.

L'ús com esmena

En especial, als jardins és convenient la utilització de compost per millorar les característiques del sòl per afavorir el creixement de les plantes. Això és especialment important en el cas de la gespa i altres àrees de sòl descobert. La utilització de sòls amb baix contingut de matèria orgànica, molt habitual en molts jardins, pot ser millorat per a facilitar l'arrelament i creixemttn de les plantes.

El compost utilitzat com esmena del sòl es barreja per mitjans mecànics (arada manual o motocultor) generalment en els primers 15 a 20 cm del sòl. La dosi d'aplicació recomanada de compost en aquests projectes és de 100 tones de matèria seca per hectàrea.

Mulching

El mulch (de vegada anomenat humus o encoixinament) és una capa de material col·locat sobre la superfície del sòl. El Mulch protegeix el sòl de l'impacte directe de la pluja i el vent. Pot ser molt útil per a la protecció de l'erosió del sól situat en zones amb molta pendent, facilitat l'establiment de la vegetació com ara arbustos i altres cobertes vegetals. També s'utilitza per ajudar a controlar les males herbes en plantacions. El gruix del coixí necessari per situar sobre el terra, és de l'ordre de 5 a 10 cm de gruix. El compost a utilitzar en aquest cas hauria de tenir origen vegetal, amb elevada porositat i baixa presència de fins.

El compost utilitzat com a mulch s'aplica a taxes més altes que les usades com una esmena del sòl.

Fertilitzant

El compost és ric en nutrients per a les plante per això pot utilitzar com fertilitzant. Per aplicar-ho s'estén sobre les plantes de forma que vagi aportant, lentament, els nutrients a les arrels.

És un fertilitzant ric en nutrients, un excel·lent substitut dels fertilitzants químic.

No és convenient un excés d'adob al sól, per evitar la contaminació del sòl amb excés de Nitrògen i l'afectació als aquífers dels que s'abasteixen algunes poblacions, per això, no és apropiat adobar el sò, si observa que l'herba creix molt bé o està en les primeres etapes de creixement dels vegetals o hi ha poques plantes. En el primer cas, la fertilització només augmentarà la necessitat de segar i no augmentarà la protecció de sòls. En el segon cas, hi ha poca herba per prendre el fertilitzant, de manera que el fertilitzant es desaprofita.

compuesto nitrogenado cerca el terme
cualquier sustancia que contenga nitrógeno, excepto el nitrógeno molecular gaseoso
Conca hidrogràfica cerca el terme

(=Conca fluvial) La zona terrestre a partir de la qual tota l’escorrentia superficial flueix a través d’una sèrie de corrents, rius i, eventualment, llacs fins al mar per una única desembocadura, estuari o delta, i les aigües subterrànies i costaneres associades.

Concessió administrativa cerca el terme

Acte públic pel qual una administració pública atribueix, a un o més subjectes, drets o deures dels que no tenia sobre béns del domini públic (per ex. l'ús, aprofitament, explotació de recursos naturals, l'ús d'instal·lacions, construcció d'obres, de noves terminals marítimes, terrestres o aèries).

Conclusiones sobre las MTD cerca el terme

decisión de la Comisión Europea que contiene las partes de un documento de referencia MTD donde se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, su descripción, la información para evaluar su aplicabilidad, los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles, las mediciones asociadas, los niveles de consumo asociados y, si procede, las medidas de rehabilitación del emplazamiento de que se trate.

Conocimiento tradicional cerca el terme

El conocimiento, las innovaciones y prácticas de las poblaciones locales ligados al patrimonio natural y la biodiversidad, desarrolladas desde la experiencia y adaptadas a la cultura y el medio ambiente local.

Conservación cerca el terme

Mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del patrimonio natural y la biodiversidad, en particular, de los hábitats naturales y seminaturales de las poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres, así como el conjunto de medidas necesarias para conseguirlo.

Conservación ex situ cerca el terme

Conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales.

Conservación in situ cerca el terme

Conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y seminaturales el mantenimiento
y recuperación de poblaciones viables de especies silvestres en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.

Construcció cerca el terme

Els processos constructius necessiten aplicar correctes mesures de gestió ambiental des de l'inici del disseny del projecte, d'aquesta forma es poden aprofitar molt millor els recursos naturals i l'energia, a més de minimitzar els residus generats al llarg de la seva edificació.

Consum bàsic d&#039;aigua cerca el terme

Volum d’aigua mínim, mesurat en metres cúbics per persona i mes o equivalent, suficient per a cobrir les necessitats ordinàries de tipus higiènic i sanitari d’una persona en un context social determinat.

Consumidores eléctricos cerca el terme

Personas físicas o jurídicas que compran energía para su propio consumo. Aquellos consumidores que adquieren energía directamente en el mercado de producción se denominan Consumidores Directos en Mercado

Consumos de generación: cerca el terme

energía utilizada por los elementos auxiliares de las centrales, necesaria para el funcionamiento de las instalaciones de producción.

Consumos en bombeo: cerca el terme

Energía empleada en las centrales hidráulicas de bombeo para elevar el agua desde el vaso inferior hasta el superior para su posterior turbinación.

Contaminació cerca el terme

La introducció directa o indirecta a l'atmosfera, l'aigua o el sòl, mitjançant l'activitat humana, de substàncies, inclosos els compostos nitrogenats, vibracions, radiacions, calor o soroll que puguin tenir efectes perjudicials per a la salut humana o per al medi ambient, o que puguin causar danys als béns materials o als llocs de lleure, deteriorar o perjudicar el gaudi o altres utilitzacions legítimes de les aigües o el medi ambient.

Contaminació lumínica cerca el terme

L’emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en què s’han instal·lat els llums.

Contaminación acústica cerca el terme

Presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

Contaminación atmosférica cerca el terme

La introducción por el hombre en la atmósfera, directa o indirectamente, de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas,degradar los recursos biológicos y los ecosistemas, deteriorar los bienes materiales y demás bienes de cualquier naturaleza o pejudicar o menoscabar los lugares de esparcimiento u otros usos legítimos del medio ambiente.

Contaminación lumínica cerca el terme

El resplandor luminoso nocturno o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de
fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso debido a las fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior.

Contaminante cerca el terme

Sustancia o conjunto de sustancias introducida directa o indirectamente por el hombre en el medio ambiente (aire, agua, suelo...) presente en concentraciones diferentes a las consideradas normales en un espacio determinado que pueda tener efectos nocivos sobre la salud humana o el medio ambiente en su conjunto.

Contenido declarado cerca el terme

contenido de un elemento –o su óxido– que figura en la etiqueta del producto con arreglo a la legislación, o en el documento de acompañamiento si el producto no está envasado.

Control de emisión cerca el terme

Controles que exigen una limitación específica de las emisiones, por ejemplo un valor límite de emisión, o que imponen límites o condiciones a los efectos, naturaleza u otras características de una emisión o de unas condiciones de funcionamiento que afecten a las emisiones.

Control de una plaga cerca el terme

Aplicación de medidas fitosanitarias encaminadas a evitar la propagación de una plaga, reducir su población o sus efectos, o a conseguir su erradicación.

Control reglamentari de la seguretat industrial cerca el terme

el conjunt d’actuacions dirigides a veriicar que les activitats, les instal·lacions i els productes industrials compleixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i les altres disposicions aplicables per a garantir la seguretat industrial.

Corredor ecológico cerca el terme

Territorio, de extensión y configuración variables, que, debido a su disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de especímenes de esas especies.

Coste de reposición de una construcción o edificación: cerca el terme

el valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio.

Costes cerca el terme

Todo gasto justificado por la necesidad de garantizar una aplicación adecuada y eficaz de esta Ley ante un supuesto de daño medioambiental o de amenaza de daño medioambiental, cualquiera que sea su cuantía.
En particular, quedan comprendidos todos los gastos que comporte la correcta ejecución de las medidas preventivas, las de evitación de nuevos daños y las reparadoras; los de evaluación de los daños medioambientales y de la amenaza inminente de que tales daños ocurran; los dirigidos a establecer las opciones de acción posible y a elegir las más adecuadas; los generados para obtener todos los datos pertinentes y los encaminados a garantizar el seguimiento y supervisión. Entendiendo comprendidos, entre tales gastos, los costes administrativos, jurídicos, y de actividades materiales y técnicas necesarias para el ejercicio de las acciones citadas.

Cota cerca el terme

Altitud referida al sistema de referència altimètric definit en el Reial Decret 1071/2007 , de 27 de juliol , pel qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya .

Custodia del territorio cerca el terme

Conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos.

D

Daño medioambiental cerca el terme
 1. Los daños a las especies silvestres y a los hábitat, es decir, cualquier daño que produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de esos hábitat o especies. El carácter significativo de esos efectos se evaluará en relación con el estado básico, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el anexo I.
  Los daños a las especies y a los hábitat no incluirán los efectos adversos previamente identificados, derivados de un acto del operador expresamente autorizado al
  amparo de lo establecido en las siguientes normas:
  1. El artículo 6.3 y 4 o el artículo 13 del RealDecreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres.
  2. La normativa, estatal o autonómica, en materia de montes, de caza y de pesca continental, en el marco de lo establecido por el artículo 28 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres
 2. Los daños a las aguas, entendidos como cualquier daño que produzca efectos adversos significativos tanto en el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de agua superficiales o subterráneas, como en el potencial ecológico de las masas de agua artificiales y muy modificadas.
  A tales efectos se estará a las definiciones que establece la legislación de aguas.
  No tendrán la consideración de daños a las aguas los efectos adversos a los que le sea de aplicación el artículo 4.7 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
  Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
 3. Los daños a la ribera del mar y de las rías, entendidos como cualquier daño que produzca efectos adversos significativos sobre su integridad física y adecuada conservación, así como también aquéllos otros que impliquen dificultad o imposibilidad de conseguir o mantener
  un adecuado nivel de calidad de aquélla.
 4. Los daños al suelo, es decir, cualquier contaminación del suelo que suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente debidos al depósito, vertido o introducción directos o indirectos de sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el suelo o en el
  subsuelo.
Daños cerca el terme

El cambio adverso y mensurable de un recurso natural o el perjuicio de un servicio de recursos naturales, tanto si se produce directa como indirectamente. Quedan incluidos en el concepto de daño aquellos daños medioambientales que hayan sido ocasionados por los elementos transportados por el aire.

Decisió prèvia d’avaluació ambiental cerca el terme

La decisió de l’òrgan ambiental que determina si un pla o programa té efectes significatius sobre el medi ambient i, en conseqüència, si cal fer-ne l’avaluació ambiental.

Declaración cerca el terme

mención de la cantidad de nutrientes y otras riquezas y características, incluyendo su forma, solubilidad y masa, garantizados dentro de las tolerancias especificadas en el anexo III.

Declaración oficial de existencia de una plaga cerca el terme

Reconocimiento oficial de la presencia de una plaga, definiendo el organismo causal, la zona afectada y las medidas fitosanitarias a adoptar.

Deixalleria cerca el terme

Centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.

Delicte Ambiental cerca el terme

 

Les activitats següents comeses intencionadament o per negligència greu, així que violin el dret comunitari que protegeix el medi ambient o les normes adoptades pels Estats membres per complir amb tal dret comunitari:

 1. l'abocament d'hidrocarburs, olis usats o llots d'aigües residuals;
 2. l'abocament, emissió o introducció no autoritzats d'una quantitat de materials en l'aire, el sòl o l'aigua i el tractament, abocament, emmagatzemament, transport, exportació o importació no autoritzats de residus perillosos;
 3. l'abocament no autoritzat de residus en o dins de la terra o en l'aigua, inclosa l'explotació no autoritzada d'un abocador;
 4. la possessió, apropiació, dany, matança no autoritzats o el comerç d'espècies protegides de fauna i flora silvestres o de parts de les mateixes;
 5. el deteriorament significatiu d'un hàbitat protegit;
 6. el comerç no autoritzat de substàncies que esgoten la capa d'ozó;
 7. l'activitat no autoritzada d'una fàbrica en què es duen a terme manipulacions perilloses o en què s'emmagatzemen o s'utilitzen substàncies o preparacions perilloses.
Demarcación hidrográfica cerca el terme

Zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas, designada con arreglo al apartado 1 del artículo 3 como principal unidad a efectos de la gestión de las cuencas hidrográficas

Derecho de emisión cerca el terme

el derecho subjetivo a emitir, desde una instalación incluida en el ámbito de aplicación de esta Ley, una tonelada equivalente de dióxido de carbono, durante un período determinado.

descontaminación cerca el terme

Conjunto de operaciones que permiten que los aparatos, objetos, materiales o fluidos contaminados por PCB puedan reutilizarse, reciclarse o eliminarse en condiciones seguras, y que podrá incluir la sustitución, entendiéndose por ésta toda operación de sustitución de los PCB por fluidos adecuados que no contengan PCB

Difusió cap al cel cerca el terme

La forma de contaminació lumínica consistent en l’emissió de fluxos lluminosos que es difonen devers el firmament.

dioxinas y furanos cerca el terme

Las dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados enumeradas a continuación:

    Factor de equivalencia tóxica
2,3,7,8 — Tetraclorodibenzodioxina (TCDD)   1
1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzodioxina (PeCDD)   0,5
1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD)   0,1
1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD)   0,1
1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD)   0,1
1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzodioxina (HxCDD)   0,01
Octaclorodibenzodioxina (OCDD)   0,001
2,3,7,8 — Tetraclorodibenzofurano (TCDF)   0,1
2,3,4,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)   0,5
1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)   0,05
1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF)   0,1
1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF)   0,1
1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF)   0,1
2,3,4,6,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF)   0,1
1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF)   0,01
1,2,3,4,7,8,9 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF)   0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)   0,001
Dipòsit controlat cerca el terme

Instal·lació de disposició del rebuig dels residus que s’utilitza per a la seva deposició controlada en la superfície o sota terra.

Disponibles cerca el terme

Las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del correspondiente sector, en condiciones económicas y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en España, como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.

Disposició del rebuig cerca el terme

Qualsevol dels processos enumerats per l’annex II.A de la Decisió de la Comissió 96/350/CEE i publicats en l’annex 1.A de l’Ordre MAM/304/2002.

Districte de Conca Hidrogràfica cerca el terme

(=Districte de Conca Fluvial) La zona administrativa marina i terrestre, composta per una o més conques fluvials veïnes i les aigües subterrànies i costaneres associades.

diversidad biológica cerca el terme

Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

Document de referència cerca el terme

el document que determina el contingut de la
informació que cal tenir en compte en l’informe de sostenibilitat ambiental, amb
l’amplitud i el nivell de detall necessaris, els quals s’han d’establir en funció del
tipus i l’escala del pla o programa subjecte a avaluació, per a evitar l’exigència de
determinacions pròpies d’altres instruments de major o menor amplitud o detall.
Així mateix, el document de referència estableix els principis de sostenibilitat, els
objectius ambientals, els criteris i els indicadors que cal aplicar en l’elaboració, la
modificació i l’avaluació del pla o programa.

Documento de referencia MTD cerca el terme

documento resultante del intercambio de información organizado con arreglo al artículo 13 de la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las Emisiones Industriales, elaborado para determinadas actividades, en el que se describen, en particular, las técnicas aplicadas, las emisiones actuales y los niveles de consumo, las técnicas que se tienen en cuenta para determinar las mejores técnicas disponibles, así como las conclusiones relativas a las MTD y las técnicas emergentes, tomando especialmente en consideración los criterios que se enumeran en el anejo 3.

Dunas cerca el terme

depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no vegetación que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.

E

Ecoeficiència d&#039;edificis cerca el terme

Els paràmetres d’ecoeficiència que han de complir els edificis, fan referència a quatre conceptes:

 1. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’Aigua
 2. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’Energia
 3. Paràmetres d’ecoeficiència relatius als Materials i sistemes constructius.
 4. Paràmetres d’ecoeficiència relatius als Residus.
Economía sostenible cerca el terme

un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.

Ecosistema cerca el terme

Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.

Ecosistema cerca el terme

Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.

Edificio cerca el terme

La construcción fija, hecha con materiales resistentes destinada a ser habitada por personas u otros usos

Edificio de tipología residencial de vivienda colectiva: cerca el terme

el compuesto por más de una vivienda, sin perjuicio de que pueda contener, de manera simultánea, otros usos distintos del residencial. Con carácter asimilado se entiende incluida en esta tipología, el edificio destinado a ser ocupado o habitado por un grupo de personas que, sin constituir núcleo familiar, compartan servicios y se sometan a un régimen común, tales como hoteles o residencias.

Efectos cerca el terme

Consecuencias nocivas, directas o indirectas, inmediatas o diferidas de un accidente industrial, en particular sobre:

 1. los seres humanos, la flora y la fauna,
 2. el suelo, el agua, el aire y el paisaje,
 3. la interacción entre los factores a que se refieren los incisos i) e ii),
 4. los bienes materiales y el patrimonio cultural, incluidos los monumentos históricos.
Eficiència energètica cerca el terme

Màxim aprofitament d’un llum.

Eliminación cerca el terme

cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. En el anexo I se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación.

Operaciones de eliminación

 • D 1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).
 • D 2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.).
 • D 3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas de sal o fallas geológicas naturales, etc.).
 • D 4 Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.).
 • D 5 Depósito controlado en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente).
 • D 6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.
 • D 7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.
 • D 8 Tratamiento biológico no especificado en otros apartados del presente anexo que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 12.
 • D 9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anexo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos numerados de D 1 a D 12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.).
 • D 10 Incineración en tierra.
 • D 11 Incineración en el mar.*
 • D 12 Almacenamiento permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.).
 • D 13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 12.**
 • D 14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 13.
 • D 15 Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 14 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).***

 

Emisiones procedentes de fuentes naturales cerca el terme

Emisiones de contaminantes no producidos directa o indirectamente por actividades humanas, incluyendo fenómenos naturales tales como erupciones volcánicas, actividades sísmicas, actividades geotérmicas, incendios no intencionados en la naturaleza, vientos fuertes, sales marinas o la resuspensión atmosférica o el transporte de partículas naturales de regiones áridas.

Emissió cerca el terme

L'alliberament o descàrrega de forma contínua o discontínua en el medi ambient: l'atmosfera, a l'aigua o al sòl, de substàncies, vibracions, calor o soroll, de gasos d'efecte hivernacle, de matèries, de substàncies, de preparats, d'energia, d'organismes o de microorganismes derivada d'activitats humanes, de manera directa o indirecta de fonts, puntuals o difuses, susceptibles de produir contaminació, situades en una instal·lació.

Emissor acústic cerca el terme

Qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o comportament que generi soroll i vibracions.

Emmagatzematge cerca el terme

Operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les operacions de reciclatge, tractament o disposició del rebuig.

Emplazamiento cerca el terme

Localización geográfica del complejo

Empresa cerca el terme

L’entitat que exerceix una activitat econòmica, independentment de la seva forma jurídica.

Energia cerca el terme
Atmospheric CO2 data

L'aposta que fem per l'estalvi energètic i les energies renovables, s'ha traduït en la promoció, el disseny i la col·laboración en la construcció de diverses instal·lacions quin objectiu és l'aprofitament de l'energia rebuda i transformada a la nostra terra, promovent actuacions que redueixin la dependència de combustibles fòssils exteriors, que, únicament amb el seu transport a llargues distàncies ja ocasionen, sense que encara hagin estat transformats en energia, l'emissió de gasos contaminants:

 • Control dels consums energètics als habitatges, oficines, petites empreses i indústries.
 • Canvi de sistemes d'enllumenat interior i exterior per tecnologies més eficients: LEDs o inducció.
 • Promoció de calderes de biomassa (estella, pellets o troncs) per a petits i grans consumidors d'energia.
 • Disseny i execució de xarxes de calor, que permeten abastir diferents consumidors amb una única instal·lació de major eficiència de transformació.
 • Disseny i construcció d'instal·lacions fotovoltaiques per abastir nuclis de població i punts de demanda no electrificats.
 • Disseny i càlcul d'instal·lacions de transformació de l'energia solar en tèrmica per a cobrir les demandes energètiques d'habitatges.
 • Promoció de sistemes fotovoltàics innovadors per l'autoconsum: capa fina, poli o monocristal·lina integrada en edificis i naus industrials i captadors híbrids d'energia solar.

Amb aquesta clara aposta per una millor eficiència en l'ús de l'energia esperem contribuir a millorar la qualitat de vida del nostre client, la Societat.

Per poder valorar la viabilitat d'un projecte d'estalvi energètic, tant si preveu la introducció d'energies renovables com inversions en incrementar l'eficiència en l'ús i consum d'energia, tindrem en compte els següents elements:

 • Disponibilitat del recurs energètic local, sigui quin sigui el recurs: Biomassa, Energia solar (radiant o luminosa), Vent, Aigua...
 • Característiques dels equips a instal·lar atenent a les necessitats d'energia o servei a subministrar i de reaprofitament dels corrents residuals que s'en deriven.
 • Cost inicial del projecte d'inversió.
 • Estalvis aconseguits per reducció del consum d'altres fonts d'energia.
 • Temps de retorn de la inversió proposada.
 • Subvencions, Ajuts, efectes impositius (eco-taxes)
 • Possibilitats preferents de finançament.

Tant sols amb la valoració de tots els paràmetres implicats és possible valorar els efectes econòmics que té la inversió en sistemes més eficients d'aprofitament energètic.

Energia Fotovoltàica cerca el terme

L'energia fotovoltaica és l'energia elèctrica obtinguda a partir de la transformació de l'energia solar rebuda sobre un mòduls orientats a la llum.

L'aposta de COMEI per un millor aprofitament dels recursos ens porta a dissenyar, calcular i posar en funcionament instal·lacions fotovoltaiques destinades a cobrir, especialment les demandes pròpies d'energia elèctrica, el que es coneix habitualment com Autoconsum. Això no representa un obstacle per, en el futur, si la normativa ho autoritza, poder injectar a la xarxa energia sobrant de forma puntual, i facilitar que els nostres clients rebin una compensació energètica (o potser econòmica) per l'energia cedida, el que és conegut com Balanç Net.

Energies Híbrides cerca el terme

Considerem híbrides aquelles instal·lacions d'aprofitament d'energia que, a partir de l'aprofitament d'una font d'energia primària (solar, combustió, eòlica...) permet l'obtenció de dos o més formes d'energia aprofitables (calor, electricitat...). La cogeneració és una de les formes d'aprofitament híbrid de l'energia, doncs a partir de la combustió, de gas o de combustibles líquids o sòlids, permet la recuperació de calor i d'energia elèctrica.

El mateix pot dir-se de les calderes de combustió de biomassa. En aquestes és habitual que, en el cas de les de gran potència s'intenti aprofitar tant l'energia tèrmica obtinguda de la combustió com l'electricitat derivada de l'aprofitament del vapor; però tambè pot aprofitar-se en instal·lacions més petites, a les nostres pàgines mostrem altres instal·lacions capaces d'aprofitar l'energia de forma integral, recuperant al màxim l'energia dels recursos.

Des de COMEI apostem per les cogeneracions renovables com és el cas de l'aprofitament de la biomassa amb motors Stirling o les instal·lacions Termo-Fotovoltaiques.

Energía Solar fotovoltaica: cerca el terme

Luz solar convertida en electricidad mediante el uso de células solares, generalmente de material semiconductor que, expuesto a la luz, genera electricidad.

Energía Solar termoeléctrica: cerca el terme

Calor producido por la radiación solar que puede aprovecharse para la producción de energía mecánica y, a partir de ella, de energía eléctrica.

Energías no renovables cerca el terme

Aquellas obtenidas a partir de combustibles fósiles (líquidos o sólidos) y sus derivados.

Energías renovables cerca el terme

Son aquellas obtenidas de los recursos naturales y desechos, tanto industriales como urbanos. Incluyen la hidráulica, solar, eólica, residuos sólidos industriales y urbanos, y biomasa.

Enlluernament: cerca el terme

La forma de contaminació lumínica consistent en l’emissió de fluxos lluminosos que dificulten o impossibiliten la visió.

Enllumenat exterior cerca el terme

La instal·lació prevista per a enllumenar superfícies situades fora d’espais coberts.

Enllumenat exterior comercial i publicitari cerca el terme

Enllumenat exterior de les superfícies destinades a una activitat comercial o publicitària

Enllumenat exterior de seguretat cerca el terme

Enllumenat exterior de les superfícies que cal vigilar i controlar.

Enllumenat exterior d’edificis cerca el terme

Enllumenat exterior de les superfícies que, tot i formar part d’una finca de propietat privada, són externes a les edificacions.

Enllumenat exterior d’equipaments cerca el terme

Enllumenat exterior de les superfícies que, tot i formar part d’un equipament, públic o privat, són externes a les edificacions

Enllumenat exterior esportiu i recreatiu cerca el terme

Enllumenat exterior de les superfícies destinades a una activitat esportiva o recreativa

Enllumenat exterior industrial cerca el terme

Enllumenat exterior de les superfícies destinades a una activitat industrial.

Enllumenat exterior ornamental cerca el terme

Enllumenat exterior de les superfícies enllumenades amb objectius estètics

Enllumenat exterior per a vianants cerca el terme

Enllumenat exterior de les superfícies destinades al pas de persones.

Enllumenat exterior viari cerca el terme

Enllumenat exterior de les superfícies destinades al trànsit de vehicles.

Enllumenat exterior viari i per a vianants cerca el terme

Enllumenat exterior de les superfícies destinades al trànsit de vehicles i al pas de persones

Enllumenat interior: cerca el terme

La instal·lació prevista per a enllumenar superfícies situades dins d’espais coberts.

Enmienda cerca el terme

materia orgánica o inorgánica, capaz de modificar o mejorar las propiedades y características físicas, químicas o biológicas del suelo, cuyos tipos se incluyen en los grupos 5, 6 y 7 del anexo I.

Enmienda caliza (cálcica o magnésica) cerca el terme

enmienda que contiene calcio y/o magnesio, esencialmente en forma de óxido, hidróxido, carbonato o silicato, utilizada principalmente para mantener o aumentar el pH del suelo o para modificar sus propiedades físicas, cuyos tipos se incluyen en el grupo 5 del anexo I.

Enmienda orgánica cerca el terme

enmienda procedente de materiales carbonados de origen vegetal o animal, utilizada fundamentalmente para mantener o aumentar el contenido en materia orgánica del suelo, mejorar sus propiedades físicas y mejorar también sus propiedades o actividad química o biológica, cuyos tipos se incluyen en el grupo 6 del anexo I.

Ens gestor cerca el terme

ELA o administració competent responsable de la gestió del sistema públic de sanejament, i del seu abocament en els termes de la legislació aplicable.

Entidad certificadora cerca el terme

organización acreditada por una entidad nacional de acreditación para realizar la actividad de certificación.

Entidad de custodia del territorio cerca el terme

Organización pública o privada, sin ánimo de lucro, que lleva a cabo iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

Entitat local de l’aigua cerca el terme

L'E.L.A. bàsica és sempre un ens local o l’agrupació d’ens locals amb personalitat jurídica pròpia i capacitat per a gestionar un o més sistemes públics de sanejament d’aigües residuals i el sistema o sistemes d’abastament d’aigua en alta i de subministrament d’aigua en baixa dels municipis que el componen.

En canvi l' E.L.A. qualificada si es tracta d'un ens local supramunicipal o agrupació d’ens locals amb personalitat jurídica pròpia adequats per a la gestió integrada de l’aigua en una conca o una porció de conca fluvial, l’àmbit territorial dels quals és definit per la planificació hidrològica. Aquesta adequació dels ens no implica, necessàriament, la gestió efectiva de tots els serveis compresos en la gestió integrada de l’aigua.

Entitat subministradora d’aigua cerca el terme

La persona física o jurídica de qualsevol naturalesa que, mitjançant xarxes o instal·lacions de titularitat pública o privada, faci un subministrament d’aigua en baixa.

Envase cerca el terme

recipiente que puede ser precintado, utilizado para conservar, proteger, manipular y distribuir productos, capaz de contener hasta 1.000 kilogramos.

envase cerca el terme

todo producto fabricado con cualquier material de cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, y desde el fabricante hasta el usuario o el consumidor. Se considerarán también envases todos los artículos «desechables» utilizados con este mismo fin.

Los envases incluyen únicamente:

 • a) «envase de venta o envase primario»
 • b) «envase colectivo o envase secundario»
 • c) «envase de transporte o envase terciario»
envase colectivo o envase secundario cerca el terme

todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una agrupación de un número determinado de unidades de venta, tanto si va a ser vendido como tal al usuario o consumidor final, como si se utiliza únicamente como medio para reaprovisionar los anaqueles en el punto de venta; puede separarse del producto sin afectar a las características del mismo

envase de transporte o envase terciario cerca el terme

todo envase diseñado para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de varios envases colectivos con objeto de evitar su manipulación física y los daños inherentes al transporte. El envase de transporte no abarca los contenedores navales, viarios, ferroviarios ni aéreos

envase de venta o envase primario cerca el terme

todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una unidad de venta destinada al consumidor o usuario final

EPER cerca el terme

Inventario europeo de emisiones contaminantes (European Pollutant Emission Register)

Erradicación de una plaga cerca el terme

Aplicación de medidas fitosanitarias para eliminar una plaga de una zona

Escarpe cerca el terme

escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma.

Escenari acústic cerca el terme

Qualsevol situació en què es tenen en compte, des del punt de vista acústic, l’emissor i el receptor.

Escomesa d&#039;aigua cerca el terme

Canonada que enllaça la instal·lació general interior de l'immoble amb la canonada de la xarxa de distribució. Travessarà el mur de tancament de l'edifici per un orifici practicat pel propietari o abonat, de manera que el tub quedi solt i li permeti la lliure dilatació, si bé haurà de ser rejuntat de manera que alhora l'orifici quedi impermeabilitzat.

Escòria siderúrgica cerca el terme

Residu procedent de la fabricació d’acer en forn d’arc elèctric que es forma un cop acabat el procés tèrmic o bé és retirat del bany metàl·lic, en el qual sobreneda, mitjançant l’operació de desescoriació i una vegada separada la fracció fèrrica.

Escòria siderúrgica valoritzable cerca el terme

Material inorgànic, obtingut mitjançant operacions de tractament i adequació de l’escòria siderúrgica, que presenta característiques tècniques aptes per ser utilitzat com a substitut d’àrid natural, d’acord amb els requisits establerts per la legislació.

Especie autóctona cerca el terme

La existente dentro de su área de distribución natural.

Especie autóctona extinguida cerca el terme

Especie autóctona desaparecida en el pasado de su área de distribución natural.

Especie domesticada (cultivada) cerca el terme

Especie en cuyo proceso de evolución han influido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades.

Especie forestal cerca el terme

Especie arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea que no es característica de forma exclusiva del cultivo agrícola.

Especies silvestres cerca el terme

Las especies de la flora y de la fauna que estén mencionadas en el artículo 2.3 a) de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales o que estén protegidas por la legislación comunitaria, estatal o autonómica, así como por los Tratados Internacionales en que España sea parte, que se hallen en estado silvestre en el territorio español, tanto con carácter permanente como estacional. En particular, las especies incluidas en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas o en los catálogos de especies amenazadas establecidos por las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales.
Quedan excluidas de la definición anterior las especies exóticas invasoras, entendiéndose por tales aquéllas introducidas deliberada o accidentalmente fuera de su área de distribución natural y que resultan una amenaza para los hábitat o las especies silvestres autóctonas.

especificación técnica cerca el terme

Especificación que figura en un documento en el que se definen las características requeridas de un producto, tales como los niveles de calidad, el uso específico, la seguridad o las dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los símbolos, los ensayos y métodos de ensayo, el envasado, el marcado y el etiquetado, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad.

Abarca también los métodos y procedimientos de producción de los productos agrícolas, de los productos destinados a la alimentación humana y animal, de los medicamentos, así como los métodos y procedimientos de producción referentes a los demás productos, en caso de que incidan en las características de estos últimos

Establecimiento de una plaga cerca el terme

Perpetuación de una plaga para un futuro previsible, dentro de una zona después de su entrada.

Establiment cerca el terme

Conjunt d'edificacions, instal·lacions i espais que constitueixen una unitat física diferenciada i el el qual una mateixa persona o empresa titular exerceixen una activitat o més d'una.

Establiment industrial en què es poden produir accidents greus cerca el terme

l’establiment industrial que, com a conseqüència de la presència de substàncies perilloses, és
objecte de la Directiva 1996/82/CE, del 9 de desembre, i les seves modiicacions.

Estado básico cerca el terme

Aquél en que, de no haberse producido el daño medioambiental, se habrían hallado los recursos naturales y los servicios de recursos naturales en el momento en que sufrieron el daño, considerado a partir de la mejor información disponible.

Estado cuantitativo cerca el terme

expresión del grado en que afectan a una masa de agua subterránea las extracciones directas e indirectas

Estado de conservación cerca el terme
 1. Con respecto a un hábitat, la suma de influencias que actúan sobre él y sobre sus especies típicas que puedan afectar a largo plazo a su distribución natural, a su estructura y a sus funciones, así como a la supervivencia a largo plazo de sus especies típicas en el área de distribución natural de ese hábitat en el territorio español.
  El estado de conservación de un hábitat se considerará «favorable» cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
  1. Que su área de distribución natural y las zonas que abarque esa extensión sean estables o estén en crecimiento.
  2. Que concurran la estructura específica y las funciones necesarias para su mantenimiento a largo plazo y sea probable que éstas vayan a seguir concurriendo en un futuro previsible.
  3. Que el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable, tal como se define en la letra b).
 2. Con respecto a una especie, la suma de influencias que actúan sobre ella que puedan afectar a su distribución a largo plazo y a la abundancia de sus poblaciones en el área de distribución natural de esa especie en el territorio español.
  El estado de conservación de una especie se considerará «favorable» cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
  1. Que los datos de dinámica de población para la especie de que se trate indiquen que se está manteniendo a largo plazo como componente viable de sus hábitat.
  2. Que el área de distribución natural de esa especie no se esté reduciendo ni sea probable que vaya a reducirse en un futuro previsible.
  3. Que exista un hábitat suficientemente amplio como para mantener a sus poblaciones a largo plazo y sea probable que vaya a seguir existiendo.
Estado de conservación de un hábitat cerca el terme

Situación derivada del conjunto de las influencias que actúan sobre el hábitat natural o seminatural de que se trate y sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio.

Estado de conservación favorable de un hábitat natural cerca el terme

Cuando su área de distribución natural es estable o se amplía; la estructura y funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir existiendo en un futuro previsible; y el estado de conservación de sus especies es favorable.

Estado de conservación favorable de una especie cerca el terme

Cuando su dinámica poblacional indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats a los que pertenece; el área de distribución natural no se está reduciendo ni haya amenazas de reducción en un futuro previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo.

Estado de las aguas cerca el terme

Expresión general del estado de una masa de agua, sea superficial o subterránea, determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico

Estalvi energètic cerca el terme

Obtenció de la llum necessària amb el mínim consum d’energia.

Estat ecològic cerca el terme

Expressió de la qualitat de l’estructura i el funcionament dels ecosistemes.

En el cas dels ecosistemes aquàtics associats a les aigües superficials té en compte la naturalesa fisicoquímica de l’aigua i els sediments, les característiques del flux de l’aigua i l’estructura física de la massa d’aigua, però se centra en la condició dels elements biològics de l’ecosistema

Estat químic de l&#039;aigua cerca el terme

Expressió del grau de contaminació d’una massa d’aigua.

Estero cerca el terme

caños en una marisma.

Estiércol cerca el terme

todo excremento u orina de animales de granja o aves, con o sin cama, sin transformar o transformado, de acuerdo con los procesos previstos en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales, y productos derivados, no destinados al consumo humano.

estiércol cerca el terme

los residuos excretados por el ganado o las mezclas de desechos y residuos excretados por el ganado, incluso transformados

Estuari cerca el terme

La zona de transició, a la desembocadura d'un riu, entre les aigües dolces i les aigües costaneres.

Etiqueta ecológica cerca el terme

Sistema comunitario de concesión de una identificació etiqueta ecológica con objeto de:

 • promover el diseño, la producción, la comercialización y la utilización de productos que tengan repercusiones reducidas en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida, y
 • proporcionar a los consumidores mejor información sobre las repercusiones ecológicas de los productos,

sin comprometer por ello la seguridad de los productos ni de los trabajadores, ni afectar a las propiedades que hacen que un producto sea apto para el consumo. La solicitud de concesión de etiqueta ecológica estará sujeta al pago de un canon por los gastos de tramitación de la solicitud.

eutrofización cerca el terme

el aumento de la concentración de compuestos de nitrógeno, que provoca un crecimiento acelerado de las algas y las especies vegetales superiores, y causa trastornos negativos en el equilibrio de los organismos presentes en el agua y en su propia calidad

Evaluación acústica cerca el terme

El resultado de aplicar cualquier método que permita calcular, predecir, estimar o medir la calidad acústica y los efectos de la contaminación acústica.

Evaluación de la contaminación cerca el terme

El resultado de aplicar cualquier método que permita medir, calcular, predecir o estimar las emisiones, los niveles o los efectos de la contaminación atmosférica.

evaluación de la exposición cerca el terme

Cálculo de las concentraciones o dosis a las cuales están o van a estar expuestas las poblaciones humanas o los compartimentos del medio ambiente, resultado de la determinación de las emisiones, vías de transferencia y tasas de movimiento de una sustancia y de su transformación o degradación

Expedición cerca el terme

el acto mediante el cual el Registro incorpora a la cuenta de haberes de la Administración General del Estado los derechos de emisión con arreglo a lo dispuesto en el Plan Nacional de Asignación.

Explotació ramadera cerca el terme

Conjunt d’animals, instal·lacions i altres béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular per a la producció ramadera, primordialment amb fins de mercat, que constitueix en si mateix una unitat tècnico-econòmica caracteritzada per la utilització d’uns mateixos mitjans de producció, que està ubicat en una finca o conjunt de finques contigües, i que són totes elles explotades per un mateix titular.

Si es practica la transhumància s’entén per explotació ramadera el ramat mateix i el conjunt de béns i drets que té el titular i que constitueix en si mateix una unitat econòmica. En aquest cas, les instal·lacions no necessàriament han d’estar ubicades en una àrea geogràfica sense solució de continuïtat.

En el cas de centres de recollida de material genètic es considerarà com a explotació el conjunt d’instal·lacions en les quals es realitzi l’obtenció, la preparació, la conservació, l’emmagatzematge i la distribució d’aquest material.

Externalidad cerca el terme

Todo efecto producido por una acción, que no era buscado en los objetivos de la misma.

F

Fabricante cerca el terme

persona física o jurídica responsable de la puesta en el mercado de un producto fertilizante; en particular, un productor, importador o envasador que trabaje por cuenta propia, así como cualquier distribuidor u otra persona que modifique las características de un producto fertilizante, su envasado o etiquetado, se considerará fabricante. Sin embargo, un distribuidor que no modifique dichas características no se considerará fabricante.

Fangs cerca el terme

Els llots residuals, tractats o no, procedents de les instal·lacions de tractament d'aigües residuals urbanes.

fertilizante cerca el terme

cualquier sustancia que contenga uno o varios compuestos nitrogenados y se aplique sobre el terreno para aumentar el crecimiento de la vegetación; comprende el estiércol, los desechos de piscifactorías y los lodos de depuradora

fertilizante químico cerca el terme

cualquier fertilizante que se fabrique mediante un proceso industrial

Flux d’hemisferi superior instal·lat cerca el terme

Flux radiat per damunt del pla horitzontal per un aparell d’enllumenament o per un cos, un edifici o un element lluminós.

Forestación cerca el terme

Repoblación, mediante siembra o plantación, de un terreno que era agrícola o estaba dedicado a otros usos no forestales

Forestal cerca el terme

Todo aquello relativo a los montes

Fuentes de energía renovables cerca el terme

las fuentes de energía no fósiles (energía eólica, solar, geotérmica, del oleaje, mareomotriz e hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás)

G

ganado cerca el terme

todos los animales criados con fines de aprovechamiento o con fines lucrativos

Gas residual cerca el terme

Expulsión gaseosa que contenga emisiones sólidas, líquidas o gaseosas; su caudal volumétrico se expresará en metros cúbicos por hora referidos a condiciones normalizadas de temperatura (273 K) y de presión (101,3 kPa) previa corrección del contenido en vapor de agua, denominado en lo sucesivo "Nm³/h" (=Normal-metro cúbico por hora).

Gases de efecto invernadero cerca el terme

los gases enumerados en el anexo II.

gasolina cerca el terme

todo producto derivado del petróleo, con o sin aditivos, con una presión de vapor (método Reid) igual o superior a 27, 6 kilopascales, destinado a alimentar vehículos de motor, con excepción del gas licuado de petróleo (GLP)

Generación de bombeo en ciclo cerrado cerca el terme

Producción de energía eléctrica realizada por las centrales hidroeléctricas cuyo embalse asociado no recibe ningún tipo de aportaciones naturales de agua, sino que ésta proviene de su elevación desde un vaso inferior.

Generación neta cerca el terme

Producción de energía en b.a (bornes de alternador), menos la consumida por los servicios auxiliares y las pérdidas en los transformadores.

Geodiversidad o diversidad geológica cerca el terme

Variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de la Tierra.

Geoparques o parques geológicos cerca el terme

Territorios delimitados que presentan formas geológicas únicas, de especial importancia científica, singularidad o belleza y que son representativos de la historia evolutiva geológica y de los eventos y procesos que las han formado. También lugares que destacan por sus valores arqueológicos, ecológicos o culturales relacionados con la gea.

Gestió Ambiental cerca el terme

La legislació i reglamentació ambiental vigent és el conjunt de condicions que des de les Administracions competents s'imposen a les activitats econòmiques desenvolupades per tal de garantir que el seu funcionament no genera impactes ambientals negatius sobre l'entorn. Aquestes condicions es concreten en una sèrie d'autoritzacions, llicències i permisos atorgats específicament per l'autoritat ambiental o obtinguts indirectament per l'administrat a través de la comunicació de l'inici de la seva activitat a l'administració local, autonòmica o estatal.

Amb independència la via per obtenir l'autorització ambiental, aquesta porta associada una sèrie de condicions que s'apliquen a moltes de les relacions de l'empresa amb el seu entorn:

 • l'Ús, Consum i Abocament d'Aigua,
 • la Qualitat del Sòl,
 • la Generació i Gestió dels Residus i els Envasos,
 • l'Ús i Aprofitament d'Energia i la seva Generació i Estalvi,
 • les Emissions de Gasos a l'Atmosfera,
 • la Prevenció d'Accidents i l'Autoprotecció vers situacions d'Emergència endògenes o exòxenes.

En tots aquests casos l'empresa té l'obligació de cumplir amb les condicions que imposa l'Administració, i en molts d'ells, els seus efectes tenen condicions econòmiques, tant en la forma de cànons o taxes com, en cas d'incumpliment, sancions o penes. És responsabilitat de l'empresa comunicar a l'Administració les modificacions que puguin incorporar-se a la seva activitat i que variïn els efectes ambientals de la seva activitat, o aquells que, de forma accidental es puguin generar en un moment donat, tant bon punt en tingui coneixement.

Als efectes econòmics derivats de l'aplicació de taxes, impostos o actuacions costoses per assolir els límits marcats per a cadascún dels aspectes ambientals de l'activitats, s'hi sumen les oportunitats de reducció de la despesa necessària pel seu normal desenvolupament. Les opcions d'estalvi d'energia, aigua o residus es converteixen en una millora econòmica directa per l'empresa, addicional a les aportacions que es puguin fer a través de les diveres subvencions per a la millora ambiental disponibles.

COMEI és el seu servei personalitzat de gestió ambiental

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per conèixer quan pot estalviar amb el nostre servei.

Gestió de Residus cerca el terme

Inclou totes les operacions de recollida, transport, emmagatzematge, valorització, la disposició del rebuig i la comerncialització dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la vigilància d'aquestes operacions i la vigilància dels llocs de descàrrega (abocadors) desprès de llur clausura o posterior a la clausura o tancament, inclou les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent. No es considera gestió de residus l’operació de reciclatge en l’origen dels residus que es reincorporen al procés productiu que els ha generat.

COMEI assessora a les empreses per tal facilitar que portin a terme una gestión acurada dels residus industrials, comercials i de servei, ajudant-los a preparar i tramitar els Plans de Prevenció de Residus i Envasos i les Declaracions Anuals obligatories.

Gestió de residus cerca el terme

La recollida, el transport, l’emmagatzematge, el tractament, la valorització, la disposició del rebuig i la comercialització dels residus, inclosa la vigilància d’aquestes operacions i la vigilància i manteniment dels llocs de descàrrega després de llur clausura o tancament. Inclou les actuacions realitzades en qualitat de negociant de residus o agent de residus.

No es considera gestió de residus l’operació de reciclatge en l’origen dels residus que es reincorporen al procés productiu que els ha generat.

Gestió integrada de l’aigua cerca el terme

L’abastament en alta, el subministrament domiciliari o en baixa, el sanejament de les aigües residuals, tant en alta com en baixa, i el retorn de l’aigua al medi.

Gestión forestal cerca el terme

El conjunto de actividades de índole técnica y material relativas a la conservación, mejora y aprovechamiento del monte.

Gestión forestal sostenible cerca el terme

La organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros ecosistemas.

Gestor de residuos cerca el terme

la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

Gossos potencialment perillosos cerca el terme

Els gossos que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:

 1. Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
 2. Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 3. Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, rottweiler, staffordshire i tosa japonès.
Gran aeropuerto cerca el terme

Cualquier aeropuerto civil con más de 50.000 movimientos por año, considerando como movimientos tanto los despegues como los aterrizajes, con exclusión de los que se efectúen únicamente a efectos de formación en aeronaves ligeras.

Gran eje ferroviario cerca el terme

Cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes por año.

Gran eje viario cerca el terme

Cualquier carretera con un tráfico superior a 3 millones de vehículos por año.

Grau de saturació del sistema cerca el terme

Relació entre la situació real en la qual es troba un sistema públic de sanejament i la capacitat màxima hidràulica i/o de càrrega contaminant per les quals ha estat dissenyat en condicions normals de funcionament.

H

Habitant Equivalent cerca el terme

(H-E) La càrrega orgànica biodegradable amb una demanda bioquímica d'oxigen de cinc dies (DBO5), de 60 grams d'oxigen per dia.

halones cerca el terme

sustancias reguladas que figuran en el grupo III del anexo I, incluidos sus isómeros

hidrobiodiésel cerca el terme

Aceites y grasas tratados termoquímicamente con hidrógeno

hidrobromofluorocarburos cerca el terme

Sustancias reguladas que figuran en el grupo VII del anexo I, incluidos sus isómeros

Hidroclorofluorocarburo cerca el terme

(HCFC) Sustancias reguladas que figuran en el grupo VIII del anexo I, incluidos sus isómeros,

Horari nocturn cerca el terme

Franja horària que va des de l’hora que sigui fixada per via reglamentària fins a la sortida del sol.

Hábitat cerca el terme

Las zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, y que estén mencionadas en el artículo 2.3 b) de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, o que estén protegidas por otras normas comunitarias, por la legislación estatal o autonómica, o por los Tratados Internacionales en que España sea parte.

Hábitat de una especie cerca el terme

Medio definido por factores abióticos y bióticos específicos donde vive la especie en una de las fases de su ciclo biológico.

Hábitat de una especie cerca el terme

Medio definido por factores abióticos y bióticos específicos donde vive la especie en una de las fases de su ciclo biológico.

Hábitats naturales cerca el terme

Zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales.

I

Immissió acústica a l’ambient exterior cerca el terme

La contaminació produïda pel soroll i les vibracions que provenen d’un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre receptor

Immissió acústica a l’ambient interior cerca el terme

La contaminació produïda pel soroll i les vibracions que provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis contigus al receptor

Incendio forestal cerca el terme

El fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales situados en el monte.

Indisponibilidad de las unidades de producción cerca el terme

Una unidad de producción está completamente disponible si puede participar en el despacho de producción sin ninguna limitación de capacidad de generación ni, en su caso, de consumo de bombeo. En caso contrario se considerará la existencia de una indisponibilidad, que podrá ser parcial o total. La potencia neta indisponible de un grupo vendrá determinada por la diferencia entre la potencia neta instalada en barras de central y la potencia neta realmente disponible.

Información ambiental cerca el terme

Toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones:

 1. El estado de los elementos del medio ambiente,como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos.
 2. Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a).
 3. Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos.
 4. Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental.
 5. Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c), y
 6. El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la  contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b) y c).
Información poseída en nombre de las autoridades públicas cerca el terme

información ambiental que obra físicamente en poder de una persona jurídica o física en nombre de una autoridad pública.

Información que obra en poder de las autoridades públicas cerca el terme

información ambiental que dichas autoridades posean y haya sido recibida o elaborada por ellas.

Informe base o de la situación de partida cerca el terme

es el informe de la situación de partida que contiene la información sobre el estado de la contaminación del suelo y las aguas subterráneas por sustancias peligrosas relevantes.

Informe de sostenibilidad ambiental cerca el terme

Informe elaborat pel promotor que, sent part integrant del pla o programa sotmés a Avaluació Ambiental, conté la informació següent:

 1. Un esbós del contingut i els objectius principals del pla o programa, el marc normatiu en què es desenvolupa, la vigència proposada, les relacions amb altres plans o programes i els instruments que el desenvoluparan
 2. La descripció dels aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i també de la seva probable evolució en cas de no aplicar el pla o programa.
 3. Les característiques ambientals de les zones que es poden veure afectades d’una manera significativa.
 4. Tot problema ambiental existent que es consideri transcendent per al pla o programa i, particularment, els problemes relacionats amb les zones d’importància ambiental i amb els espais naturals protegits designats d’acord amb la legislació aplicable.
 5. Els objectius de protecció ambiental fixats en l’àmbit internacional, comunitari europeu, estatal, català o local que tinguin relació amb el pla o programa, inclosos els objectius de qualitat paisatgística que siguin aplicables d’acord amb els catàlegs i les directrius del paisatge.
 6. Els criteris, els objectius i requeriments ambientals adoptats per a l’elaboració del pla o programa derivats de l’anàlisi dels aspectes a què fan referència les lletres a, b, c,d i e, els quals han d’ésser congruents amb els fixats pel document de referència emès prèviament per l’òrgan ambiental, s’han de referir a tots els vectors ambientals afectats, s’han d’exposar d’una manera jerarquitzada en funció de la seva importància relativa i, en la mesura que es pugui, s’han d’acompanyar d’indicadors que en permetin verificar el compliment.
 7. La identificació, la descripció i l’avaluació de les alternatives raonables, tècnicament i ambientalment viables seleccionades, entre altres, de l’alternativa zero, amb un resum dels motius de la selecció i una descripció de la manera en què s’ha dut a terme l’avaluació. Aquesta avaluació ha d’incloure la verificació del compliment dels criteris i els objectius esmentats en la lletra f i, en aquest context i en el de l’àmbit d’aplicació geogràfic del pla o programa, la justificació de la idoneïtat ambiental de l’alternativa, que ha de tenir en compte també els probables efectes significatius sobre el medi ambient que derivin de l’aplicació de l’alternativa elegida i els possibles efectes acumulatius amb altres plans o programes.
  Justificar la incorporació en el pla o programa dels objectius i els criteris ambientals adoptats d’acord amb el document de referència, per tal que les seves determinacions minimitzin els efectes adversos sobre el medi ambient i en potenciïn les repercussions favorables.
  S’han de descriure, així mateix, les dificultats que hagi trobat l’equip o el redactor o redactora de l’informe, com poden ésser les deficiències tècniques o la manca de coneixements i experiència, per a aconseguir la informació requerida. La selecció de les alternatives en cas de propostes tecnològiques ha d’incloure un resum de l’estat de l’art de cadascuna i ha de justificar els motius de l’elecció respecte a les millors tècniques disponibles en cada cas.
 8. Els probables efectes significatius del pla o programa (secundaris, acumulatius,sinergètics, a curt, mitjà o llarg termini, permanents, temporals, positius i negatius) sobre el medi ambient i la metodologia emprada per a analitzar-los, inclosos aspectes com el patrimoni, la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, l’aigua, l’aire, l’energia, els factors climàtics, els béns materials, elpatrimoni cultural, inclòs el patrimoni històric, el patrimoni geològic, el paisatge i la interrelació entre tots aquests aspectes.
 9. Les mesures previstes per tal de prevenir, reduir i, en tant que sigui possible, compensar tots els efectes negatius importants en el medi ambient que es puguin derivar de l’aplicació del pla o programa. S’hi han d’incloure les determinacions ambientals necessàries per a orientar la formulació i l’avaluació dels plans i programes previstos per al seu desenvolupament.
 10. Si els documents econòmics financers del pla o programa no ho especifiquen, un informe sobre la viabilitat econòmica de les alternatives i de les mesures dirigides a prevenir-ne, reduir-ne o pal·liar-ne els efectes negatius.
 11. Una descripció de les mesures previstes per a fer el seguiment del pla o programa i supervisar-lo.
  La informació que es consideri raonablement necessària per tal d’assegurar la qualitat de l’informe, tenint en compte els coneixements i mètodes d’avaluació existents, el contingut i el grau d’especificació del pla o programa i la fase del procés de decisió en què es trobi. Per tal de proporcionar la informació esmentada, el promotor pot emprar la informació que hagi pogut obtenir en altres fases del procediment d’elaboració del pla o programa, en l’elaboració d’altres plans o programes, o per una altra via d’acord amb la normativa vigent.
 12. Una avaluació global del pla o programa, amb la justificació detallada del compliment dels criteris i els objectius ambientals adoptats i de la manera en què aquests i qualsevol aspecte ambiental s’han tingut en compte.
 13. Un document de síntesi o de resum en termes fàcilment comprensibles de la informació facilitada en els epígrafs precedents.

L’informe de sostenibilitat ambiental ha de contenir també la informació següent, si no s’ha desenvolupat en altres documents del pla o programa i les característiques específiques d’aquests ho fan necessari per a complir els objectius fixats per l’article 1:

 1. Un estudi sociodemogràfic de la població de l’àrea d’influència.
 2. La descripció de les zones habitades properes o futures, les distàncies crítiques i l’anàlisi dels factors de risc per a la salut de les poblacions limítrofes, segons llur naturalesa.
 3. Una valoració integral de la incidència del projecte sobre factors com els moviments de població, la implantació d’activitats o la necessitat de noves infraestructures, entre altres.
 4. Un informe relatiu a l’ocupació i a les inversions previstes.

El contingut i el nivell de detall de l’informe de sostenibilitat ambiental s’han de desenvolupar, d’acord amb el document de referència, en funció del tipus i l’escala del pla o programa subjecte a avaluació, per a evitar que resultin propis d’altres instruments de major o menor amplitud o detall.

En els supòsits de jerarquia de plans, l’informe de sostenibilitat ambiental de cada pla ha de contenir la informació pertinent per tal de dur a terme l’avaluació ambiental que sigui més adequada, atenent el que es decideix en cadascun dels nivells, amb l’objectiu d’evitar-ne la repetició.

Infraestructura cerca el terme

El conjunt dels elements materials que permeten el desenvolupament d’una activitat econòmica i social, constituït per obres relacionades amb les vies de comunicació i el desenvolupament urbà i rural, com ara ports, aeroports, línies ferroviàries, túnels o carreteres, entre altres

Infravivienda cerca el terme

la edificación, o parte de ella, destinada a vivienda, que no reúna las condiciones mínimas exigidas de conformidad con la legislación aplicable. En todo caso, se entenderá que no reúnen dichas condiciones las viviendas que incumplan los requisitos de superficie, número, dimensión y características de las piezas habitables, las que presenten deficiencias graves en sus dotaciones e instalaciones básicas y las que no cumplan los requisitos mínimos de seguridad, accesibilidad universal y habitabilidad exigibles a la edificación.

Inscripción cerca el terme

acto administrativo necesario para que ciertos productos fertilizantes específicos puedan ser puestos en el mercado y empleados en agricultura y jardinería; según se establece en el capítulo V.

Inspección ambiental cerca el terme

toda acción llevada a cabo por la autoridad competente o en nombre de ésta para comprobar, fomentar y asegurar la adecuación de las instalaciones a las condiciones de las autorizaciones ambientales integradas y controlar, en caso necesario, su repercusión ambiental. Se incluyen en esta definición, entre otras acciones: las visitas in situ, la medición de emisiones, la comprobación de informes internos y documentos de seguimiento, la verificación de autocontroles, la comprobación de técnicas usadas y la adecuación de la gestión ambiental de la instalación. El fin de la inspección es garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental de las actividades o instalaciones bajo el ámbito de aplicación de esta norma.

Instalación cerca el terme

Cualquier unidad técnica fija, móvil o transportable en donde se desarrolle una o más de las actividades industriales enumeradas en la legislación de refererencia, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.

Instalación de coincineración cerca el terme

Instalación fija o móvil cuya finalidad principal sea la generación de energía o la fabricación de productos materiales y:

 • que utilice residuos como combustible habitual o complementario, o
 • en la que los residuos reciban tratamiento térmico para su eliminación.

 

Si la coincineración tiene lugar de tal manera que el principal propósito de la instalación no sea la generación de energía o producción de productos materiales sino más bien el tratamiento térmico de residuos, la instalación se considerará como instalación de incineración en el sentido del punto 4.

Comprende el emplazamiento y la instalación completa, incluidas todas las líneas de coincineración y las instalaciones de recepción, almacenamiento y pretratamiento in situ de los residuos; los sistemas de alimentación de residuos, combustible y aire; la caldera; las instalaciones de tratamiento de los gases de combustión; las instalaciones de tratamiento o almacenamiento in situ de los residuos de la incineración y de las aguas residuales; la chimenea; así como los dispositivos y sistemas de control de las operaciones de incineración, de registro y de seguimiento de las condiciones de incineración.

Instalación de combustión cerca el terme

Cualquier dispositivo técnico en el que se oxiden productos combustibles a fin de utilizar el calor producido de esta manera.

instalación de incineración cerca el terme

Cualquier unidad técnica o equipo, fijo o móvil, dedicado al tratamiento térmico de residuos con o sin recuperación del calor producido por la combustión, incluida la incineración por oxidación de residuos, así como la pirólisis, la gasificación u otros procesos de tratamiento térmico, por ejemplo el proceso de plasma, en la medida en que las sustancias resultantes del tratamiento se incineren a continuación.

Comprende el emplazamiento y la instalación completa, incluidas todas las líneas de incineración y las instalaciones de recepción, almacenamiento y pretratamiento in situ de los residuos; los sistemas de alimentación de residuos, combustible y aire; la caldera; las instalaciones de tratamiento de los gases de combustión; las instalaciones de tratamiento o almacenamiento in situ de los residuos de la incineración y de las aguas residuales; la chimenea; así como los dispositivos y sistemas de control de las operaciones de incineración, de registro y de seguimiento de las condiciones de incineración.

Cabe diferenciar las instalaciones de incineración e residuos municipales de la sespecialmente destinadas, en tierra o en el mar, a la incineración de lodos de depuración, residuos químicos, tóxicos y peligrosos, residuos procedentes de actividades médicas de hospitales u otros residuos especiales, incluso cuando dichas instalaciones puedan incinerar asimismo residuos municipales

Instalación existente cerca el terme

Cualquier instalación en funcionamiento y autorizada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley aplicable, o que haya solicitado las correspondientes autorizaciones exigibles por la normativa aplicable, siempre que se ponga en funcionamiento a más tardar doce meses después de dicha fecha.

Instal·lació elèctrica cerca el terme

Conjunt d'aparells i de circuits associats en previsió d'un fi particular: producció, conversió, transformació, transmissió, distribució o utilització de l'energia elèctrica.

Instal·lació industrial cerca el terme

El conjunt d’aparells, equips, elements i components associats a l’activitat industrial i el que, encara que no hi estigui associat, pugui comportar un risc industrial per a les persones, els béns o el medi ambient. S’entén també per instal·lació industrial la que té la inalitat de generar, transportar, transformar, distribuir o consumir energia.

Instrumentos de gestión cerca el terme

Bajo esta denominación se incluye cualquier técnica de gestión de un espacio natural y de sus usos, que haya sido sometido a un proceso de información pública, haya sido objeto de una aprobación formal y haya sido publicado.

Instrumentos de gestión forestal cerca el terme

bajo esta denominación se incluyen los proyectos de ordenación de montes, planes dasocráticos, planes técnicos u otras figuras equivalentes.

Intercambios de apoyo: cerca el terme

Son programas que se establecen entre dos sistemas eléctricos para garantizar las condiciones de seguridad del suministro de cualquiera de los dos sistemas interconectados, en caso de urgencia para resolver una situación especial de riesgo en la operación de uno de los sistemas, previo acuerdo de los operadores respectivos y en ausencia de otros medios de resolución disponibles en el sistema que precise el apoyo.

Intervenció sectorial cerca el terme

La intervenció administrativa d'autorització, llicència, comunicació, control o registre a la qual està sotmesa una activitat de les que regula la llei, de conformitat amb un ordenament jurídic diferent de l'ambiental. En particular, són intervencions sectorials, la intervenció urbanística, la industrial, la
turística, la sanitària, l’energètica, la laboral, la comercial, i la relativa a establiments de concurrència pública.

Intrusió lumínica cerca el terme

La forma de contaminació lumínica consistent en l’emissió de fluxos lluminosos que excedeixen de l’àrea on són útils per a l’activitat prevista i envaeixen zones en què no són necessaris i en què poden causar molèsties o perjudicis.

IPPC cerca el terme

Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación

L

Lago cerca el terme

Masa de agua continental superficial quieta.

Legislació cerca el terme

La Legislació ambiental estableix les condicions administratives i tècniques sota les quals es desenvolupa una activitat. El marc en el que es duent a terme les actuacions està sotmés, en primer lloc al que especifica la legislació aplicable per ell, i dins d'aquest, és objecte de la nostra tasca d'assessorament tècnic oferir les millors solucions tècniques per assolir, al menys els objectius marcats amb els condicionants que s'imposen.

Des d'aquí pot accedir a les adreces originals a les que es publica la legislació ambiental Vigent. Sempre hem considerat que aquest servei havia de romandre gratuït, pel que ens esforcem en mantenir-ho així, donat que per a la nostra activitat hem de mantenir la nostra base de dades al dia, aquesta la oferim als nostres usuaris, de forma que el seu manteniment és la principal garantia de que el nostre treball està ben fet. Els usuaris registrats, a més tenen accés a la xarxa d'enllaços entre les normes, el que permet accedir ràpidament a les normes citades a la legislació i conèixer els canvis que les darreres publicacions imposen sobre les anteriors: conèixer les derogacions, nous redactats...

Els nostres clients també poden accedir directament als Requisits Legals que s'extreuen de la legislació publicada, de forma que pugui ser contemplada a les revisions realitzades dels seus sistemes de gestió ambiental i incorporades abans de l'entrada en vigor.

Avaluem les propostes legislatives en Estudi, de forma que analitzem, pels nostres clients els efectes que aquestes noves normatives poden suposar, d'aquesta forma, es poden personar en els terminis d'informació pública o restringida que s'habiliten i proposar les modificacions que són més adequades

Si ho desitja, pot accedir a les darreres publicacions dels Diaris i Butlletins Oficials, seleccionant-los de la llista següent:

Llera cerca el terme

Terreny cobert per les aigües a les màximes avingudes ordinàries.

Llit cerca el terme

En el cas dels llacs i llacunes és el terreny que ocupen les aigües en les èpoques en què aconsegueixen la seva major nivell ordinari, als embassaments superficial es refereix al terreny cobert per les aigües quan aquestes arriben al seu major nivell a conseqüència de les màximes crescudes ordinàries dels rius que l'alimenten.

Llum (m.) cerca el terme

Aparell que conté una font de llum

Lote cerca el terme

unidad de producción fabricada en una misma planta elaboradora o envasadora, con materias primas y parámetros de producción uniformes, que puede ser identificada al ponerse en el mercado con las mismas características.

Lucha integrada contra plagas cerca el terme

La aplicación racional de una combinación de medidas biológicas, biotecnológicas, químicas, de cultivo o de selección de vegetales, de modo que la utilización de productos fitosanitarios se limite al mínimo necesario para el control de las plagas.

Límit de saturació del sistema cerca el terme

A nivell de referència i supletòriament al que es concreti en l’instrument de transmissió de la titularitat del sistema de sanejament, es considerarà que un sistema de sanejament es troba en el seu límit de saturació quan, en còmput de dotze mesos i durant la meitat o més de la meitat del temps sec, el seu grau de saturació sigui igual o superior al 80%.

límite de exceso tolerado cerca el terme

porcentaje del valor límite en el que éste puede sobrepasarse con arreglo a las condiciones establecidas en la legislación aplicable.

Límite máximo de residuos (LMR) de fitosanitarios cerca el terme

Concentración máxima de residuos de un producto fitosanitario permitida legalmente en la superficie o la parte interna de productos destinados a la alimentación humana o animal.

M

Mapa de capacitat acústica cerca el terme

Instrument que assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat.

Mapa estratègic de soroll cerca el terme

Mapa dissenyat per a avaluar globalment l’exposició al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada

Marge cerca el terme

Terrenys que envolten la llera d'un riu.

Els marges estan subjectes, en tota la seva extensió longitudinal:

 1. A una zona de servitud de cinc metres d'amplada, per a ús públic que es regularà reglamentàriament.
 2. A una zona de policia de 100 metres d'amplada a la que es condicionaran els usos del sòl i les activitat que es desenvolupin.

A les zones properes a la desembocadura al mar, a l'entorn immediat dels embassaments o quan les condicions topogràfiques o hidrogràfiques de les lleres i marges ho facin necessari per a la seguretat de persones i béns, es pot modificar l'amplada de les dues zones en la forma que es determini.

Marisma cerca el terme

terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar.

Marjal: cerca el terme

terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación.

Masa de agua subterránea cerca el terme

Volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos

Masa de agua superficial cerca el terme

Parte diferenciada y significativa de agua superficial, como un lago, un embalse, una corriente, río o canal, parte de una corriente, río o canal, unas aguas de transición o un tramo de aguas costeras

Materia prima cerca el terme

cualquier ingrediente utilizado en la elaboración de un producto fertilizante.

Material genético cerca el terme

Todo material de origen vegetal, fúngico, animal, microbiano o de otro tipo que contenga
unidades funcionales de la herencia.

Medida de evitación de nuevos daños cerca el terme

aquélla que, ya producido un daño medioambiental, tenga por finalidad limitar o impedir mayores daños medioambientales, controlando, conteniendo o eliminando los factores
que han originado el daño, o haciendo frente a ellos de cualquier otra manera.

Medida preventiva o Medida de prevención cerca el terme

Aquélla adoptada como respuesta a un suceso, a un acto o a una omisión que haya supuesto una amenaza inminente de daño medioambiental, con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho daño.

Medida reparadora o medida de reparación cerca el terme

Toda acción o conjunto de acciones, incluidas las de carácter provisional, que tenga por objeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados, o facilitar una alternativa equivalente a ellos según lo previsto en el anexo II.

Medidas compensatorias cerca el terme

Son medidas específicas incluidas en un plan o proyecto, que tienen por objeto compensar, lo más exactamente posible, su impacto negativo sobre la especie o el hábitat afectado

Medio rural cerca el terme

El espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores definido por las administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2.

Medios de defensa fitosanitaria cerca el terme

los productos, organismos, equipos, maquinaria de aplicación, dispositivos y elementos destinados a controlar los organismos nocivos, evitar sus efectos o incidir sobre el proceso vital de los vegetales de forma diferente a los nutrientes.

Mejores cerca el terme

Las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas.

Mejores técnicas disponibles (MTD) cerca el terme

La fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les activitats i de llurs modalitats d'explotació, que demostri la capacitat pràctica de determinades tècniques per constituir, en principi, la base dels valors límit d'emissió destinats a evitar o, si això no fos possible, reduir en general les emissions i llur impacte en el conjunt del medi ambient i la salut de les persones.

Per a la seva determinació s'hauran de prendre en consideració els aspectes que s'enumeren en l'annex 4 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

 

Memoria ambiental cerca el terme

documento que valora la integración de los aspectos ambientales realizada durante el proceso de evaluación, así como el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, el resultado de las consultas y cómo éstas se han tomado en consideración, además de la previsión sobre los impactos significativos de la aplicación del plan o programa, y establece las determinaciones finales.

Memòria ambiental cerca el terme

El document elaborat pel promotor d’acord amb el procediment establert i que valora com s’ha dut a terme la integració dels aspectes ambientals durant el procediment d’avaluació ambiental del pla o programa, l’informe de sostenibilitat ambiental i la seva qualitat, i el resultat de les consultes i com aquestes s’han pres en consideració. Conté, així mateix, una previsió sobre els impactes significatius de l’aplicació del pla o programa, i les determinacions finals que cal incorporar en el pla o programa.

Mercado de producción cerca el terme

Es el integrado por el conjunto de transacciones comerciales de compra y venta de energía y de otros servicios relacionados con el suministro de energía eléctrica. Se estructura en mercados a plazo, mercado diario, mercado intradiario, mercados no organizados y servicios de ajuste del sistema, entendiendo por tales la resolución de restricciones técnicas del sistema, los servicios complementarios y la gestión de desvíos.

Mezcla de biocarburante con carburante fósil cerca el terme

Mezcla, en cualquier proporción, de biocarburante con carburante fósil, con independencia de la denominación que el resultado de la mezcla pudiera tener a efectos de clasificación arancelaria o a efectos de las normas técnicas por las que se fijen sus especificaciones

Micronutriente cerca el terme

los elementos boro (B), cobalto (Co), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), molibdeno (Mo) y zinc (Zn), esenciales para el crecimiento de las plantas, aunque en pequeñas cantidades si se compara con los nutrientes principales o secundarios.

Modificaciones menores cerca el terme

cambios en las características de los planes o programas ya aprobados o adoptados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología
pero que producen diferencias en las características de los efectos previstos o de la zona de influencia.

Modificacions no substancials.. cerca el terme

La modificació de les caracterísitiques o del funcionament d'una activitat en aplicació dels criteris que estableix la llei, tot i que tingui conseqüències
previsibles per a les persones o per al medi ambient, no pot ésser qualificada de substancial.
La modificació de les característiques o del funcionament d'una activitat que no té conseqüències previsibles ni per a les persones ni per al medi ambient.

Modificació de l’enllumenat cerca el terme

Canvi en les instal·lacions o els aparells d’enllumenament, amb l’abast i les condicions que siguin determinades per via reglamentària.

Modificació significativa cerca el terme

Els canvis en establiments, activitats, infraestructures o edificis que en redueixen les condicions de seguretat, que poden ésser en les condicions d’accés per a la intervenció dels serveis de socors, en les condicions de resistència al foc d’elements constructius, en les condicions de sectorització i combustibilitat de materials, en les condicions d’ocupació o d’evacuació o en les condicions de les instal·lacions de protecció contra incendis i d’altres instal·lacions, o qualsevol altra variació que provoqui una exigència superior en les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Modificació substancial cerca el terme

Qualsevol modificació duta a terme en una activitat que, en aplicació dels criteris que estableixi la llei, i també dels paràmetres determinats per via reglamentària, comporti repercussions perjudicials o importants per a les persones o per al medi ambient. Són modificacions substancials les modificacions o les ampliacions que impliquen un canvi del codi en el qual ha estat classificada l’activitat.

Modificación no sustancial cerca el terme

cualquier modificación de las características o del funcionamiento, o de la extensión de la instalación, que, sin tener la consideración de sustancial, pueda tener consecuencias en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.

Modificación sustancial cerca el terme

Cualquier modificación realizada en una instalación que en opinión del órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada y de acuerdo con los criterios siguientes:

 1. El tamaño y producción de la instalación.
 2. La incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas.
 3. Los recursos naturales utilizados por la misma.
 4. Su consumo de agua y energía.
 5. La cuantía volumen, peso y tipología de contaminación producida y los residuos generados.
 6. El riesgo de accidente.
 7. El nivel de contaminación existente en la zona respecto de los objetivos de calidad del aire establecidos.
 8. El grado de contaminación producido.
 9. La calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las áreas geográficas que puedan verse afectadas.

pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.

Monte cerca el terme

Todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.

Tienen también la consideración de monte:

 1. Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
 2. Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican.
 3. Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal.
 4. Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa aplicable.

No tienen la consideración de monte:

 1. Los terrenos dedicados al cultivo agrícola.
 2. Los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya la comunidad autónoma en su normativa forestal y urbanística.
Monte ordenado cerca el terme

El que dispone de instrumento de gestión forestal vigente

Método de análisis recomendado cerca el terme

método o técnica analítica utilizable cuando no exista método oficial, establecido en normas nacionales vigentes o en métodos internacionales de reconocida solvencia y que se relacionan en el anexo VI.

Método oficial de análisis cerca el terme

método de análisis o de toma de muestras aprobado por la Comisión Europea o el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para comprobar las condiciones de calidad y composición de los productos fertilizantes y que se relacionan en el anexo VI.

N

Negociant de Residus cerca el terme

El Negociant de Residus és la persona física o jurídica que per compte propi assessora i gestiona els residus generats per un productor per tal de garantir que la seva gestió sigui la correcta i adequada a les seves necessitats. En el nostre cas, COMEI és un negociant de residus donat d'alta per poder fer aquesta activitat a l'Agència de Residus de Catalunya, el que el faculta per assessorar als clients dels sectors agrícoles, ramaders, industrials i de serveis per a gestionar tots els seus residus amb entitats reconegudes i garantir el compliment de totes les obligacions legals i administratives que, com a productors han de dur a terme.

Negociante cerca el terme

toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los residuos.

Nivel de contaminación cerca el terme

Concentración de un contaminante en el aire o su depósito en superficies con referencia a un periodo de tiempo determinado.

Niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles cerca el terme

el rango de niveles de emisión obtenido en condiciones normales de funcionamiento haciendo uso de una de las mejores técnicas disponibles o de una combinación de las mejores técnicas disponibles, según se describen en las conclusiones sobre las MTD, expresado como una media durante un determinado período de tiempo, en condiciones de referencia específicas.

Nivell de pressió sonora cerca el terme

És vint vegades el logaritme decimal de la relació entre una pressió sonora determinada i la pressió sonora de referència (2.10– 5 Pa). S’expressa en dB.

Nivell d’avaluació acústica cerca el terme

Nivell de pressió acústica avaluat per un període de temps especificat, que s’obté a partir de mesuraments i, si escau, d’ajustaments, en funció del caràcter tonal o impulsiu del so.

Nivell d’avaluació acústica cerca el terme

Nivell de pressió acústica avaluat per un període de temps especificat, que s’obté a partir de mesuraments i, si escau, d’ajustaments, en funció del caràcter tonal o impulsiu del so.

Nivell d’emissió acústica cerca el terme

Nivell acústic produït per un emissor acústic, mesurat a una distància determinada.

Nivell d’immissió acústic cerca el terme

Nivell acústic mitjà existent durant un període de temps determinat, mesurat en un lloc determinat.

Nivell referent de llum cerca el terme

Nivell d’intensitat de fluxos lluminosos determinat per via reglamentària amb vista al compliment de les prescripcions d’aquesta Llei i de la normativa que la desplegui.

norma cerca el terme

Especificación técnica aprobada por un organismo reconocido de actividad normativa para aplicación repetida o continua, cuya observancia no es obligatoria, y que está incluida en una de las categorías siguientes:

 • norma internacional: norma adoptada por una organización internacional de normalización y puesta a disposición del público,
 • norma europea: norma adoptada por un organismo europeo de normalización y puesta a disposición del público,
 • norma nacional: norma adoptada por un organismo nacional de normalización y puesta a disposición del público
Norma europea cerca el terme

norma EN del Comité Europeo de Normalización (CEN) oficialmente reconocida por la Unión Europea, cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Norma europea cerca el terme

norma EN del Comité Europeo de Normalización (CEN) oficialmente reconocida por la Unión Europea, cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Norma tècnica cerca el terme

l’especificació tècnica, de compliment voluntari, relativa a les activitats, les instal·lacions i els productes industrials, que un organisme de normalització pot establir i publicar

Normes de qualitat ambiental cerca el terme

El conjunt de requisits dictats per la normativa ambiental aplicable que s'han de complir en un moment donat en un entorn concret o en una part determinada d'aquest entorn. También se refiere a la concentración de un determinado contaminante o grupo de contaminantes en el agua, los sedimentos o la biota, que no debe superarse en aras de la protección de la salud humana y el medio ambiente

Nuevo entrante cerca el terme

toda instalación que lleve a cabo una o más de las actividades indicadas en el anexo I, a la que se le conceda una autorización de emisión de gases de efecto invernadero por tratarse de una nueva instalación o una renovación de la autorización debido a un cambio en el carácter o el funcionamiento de la instalación o a una ampliación de ésta, con posterioridad a la notificación a la Comisión Europea del Plan Nacional de asignación.

Nutriente cerca el terme

Elemento químico esencial para la vida vegetal y el crecimiento de las plantas. Además del carbono (C), el oxígeno (O) y el hidrógeno (H), procedentes especialmente del aire y del agua, los elementos nutrientes se clasifican en: nutrientes principales, nutrientes secundarios y micronutrientes.

Nutriente complejado cerca el terme

nutriente ligado a una o varias de las moléculas reconocidas como agente complejante.

Nutriente principal cerca el terme

Exclusivamente los elementos nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K)

Nutriente principal cerca el terme

Exclusivamente los elementos nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K)

Nutriente quelado cerca el terme

nutriente ligado a una de las moléculas orgánicas reconocidas como agente quelante

Nutriente secundario cerca el terme

Los elementos calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) y azufre (S).

O

Objetivo de calidad acústica cerca el terme

Conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio determinado.

Objetivo de calidad del aire cerca el terme

La cuantía de cada contaminante en la atmósfera, aisladamente o asociado con otros, cuyo establecimiento conlleva obligaciones conforme las condiciones que se determinen para cada
uno de ellos.

Objetivo de conservación de un lugar cerca el terme

Niveles poblacionales de las diferentes especies así como superficie y calidad de los hábitats que debe tener un espacio para alcanzar un estado de conservación favorable.

Obra hidràulica cerca el terme

Obres i infraestructures vinculades a la regulació, la conducció, la potabilització i la dessalinització dels recursos hidràulics, i al sanejament i la depuració de les aigües residuals i qualsevol altra acció reconeguda com a tal per la legislació d’aigües.

Obra pública cerca el terme

Resultat d’un conjunt de treballs d’enginyeria civil destinat a complir una funció econòmica
o tècnica, el qual té per objecte un bé immobletant si es tracta d’obres de nova planta com de transformació, de restauració o de reforma. En aquests darrers casos, és obra pública si el conjunt de treballs té un caràcter d’intervenció total o parcial que produeixi una variació essencial.
Resten exclosos del concepte d’obra pública el conjunt de treballs o d’actuacions que té com a resultat una obra de construcció o d'edificació i les obres d'urbanització. Aquestes darreres obres es regeixen pel que disposa la legislació urbanística.

Oli usat cerca el terme

Tots els olis minerals o sintètics, industrials o de lubricació, que hagin deixat de ser aptes per a l'ús originalment previst, com els olis usats de motors de combustió i els olis de caixes de canvis, els olis lubricants, els olis per turbines i els olis hidràulics.

Oli vegetal pur cerca el terme

Oli obtingut a partir de plantes oleaginoses, cru o refinat, però sense haver patit modificació química

Operador cerca el terme

Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desempeñe una actividad económica o profesional o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico. Para su determinación se tendrá en cuenta lo que la legislación sectorial, estatal o autonómica, disponga para cada actividad sobre los titulares de permisos o autorizaciones, inscripciones registrales o comunicaciones a la Administración.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14.1.b), no quedan incluidos en este concepto los órganos de contratación de las Administraciones públicas cuando ejerzan las prerrogativas que les reconoce la legislación sobre contratación pública en relación con los contratos administrativos o de otra naturaleza que hayan suscrito con cualquier clase de contratista, que será quien tenga la condición de operador a los efectos de lo establecido en esta ley.

Operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial cerca el terme

els organismes de control i els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles autoritzats
per a actuar a Catalunya.

Organismo cerca el terme

Cualquier entidad biológica capaz de reproducirse o de transferir material genético, incluyéndose dentro de este concepto a las entidades microbiológicas, sean o no celulares.

Organismo de control biológico cerca el terme

Enemigo natural antagonista o competidor u otra entidad biótica capaz de reproducirse, utilizado para el control de plagas, con excepción de los microorganismos y otras sustancias activas

Organismo de control biológico exótico cerca el terme

Organismo de control biológico que no existe en todo o en parte del territorio nacional.

Organismo modificado genéticamente cerca el terme

Cualquier organismo, con excepción de los seres humanos, cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento o en la recombinación natural, siempre que se utilicen algunas de las técnicas sigüientes:

 1. Técnicas de recombinación del ADN que utilizan sistemas de vectores contempladas ya en la Recomendación del Consejo 82/472/CEE, del Consejo (;).
 2. Técnicas que suponen la incorporación directa en un organismo de material genético preparado fuera del organismo, incluidas la microinyección, la macroinyección y la microencapsulación.
 3. Técnicas de fusión de células (incluida la fusión de protoplasto) o de hibridización en las que se forman células vivas con nuevas combinaciones de material genético hereditario mediante la fusión de dos o más células utilizando métodos que no se dan naturalmente.

Las siguientes técnicas por si sólas no dan origen a OMG:

 1. Fertilización in vitro.
 2. Conjugación, transducción, transformación o cualquier otro proceso natural.
 3. Inducción poliploide.
Otras enmiendas cerca el terme

enmiendas no incluidas en los párrafos anteriores, utilizadas fundamentalmente para mejorar las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo, cuyos tipos se incluyen en el grupo 7 del anexo I.

Otros abonos y productos especiales cerca el terme

productos que aportan a otro material fertilizante, al suelo o a la planta, sustancias para favorecer y regular la absorción de los nutrientes o corregir determinadas anomalías de tipo fisiológico, cuyos tipos se incluyen en el grupo 4 del anexo I.

otros clorofluorocarburos totalmente halogenados cerca el terme

Sustancias reguladas que figuran en el grupo II del anexo I, incluidos sus isómeros

P

Pagos por capacidad: cerca el terme

Pago regulado para financiar el servicio capacidad de potencia a medio y largo plazo ofrecido por las instalaciones de generación al sistema eléctrico.

Paisaje cerca el terme

Cualquier parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos, tal como la percibe la población.

Paisatge cerca el terme

Qualsevol part del territori, tal com la col·lectivitat la percep, el caràcter de la qual resulta de l’acció de factors naturals o humans i de llurs interrelacions.

Parámetres o mesures tècniques equivalents cerca el terme

Paràmetres o mesures de referència que, amb caràcter supletori o complementari, s'apliques quan les característiques de l'activitat no permeten una determinació adequada de valors límit d'emissió o quan no hi ha normativa aplicable

Patrimonio Geológico cerca el terme

Conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida.

Patrimonio Natural cerca el terme

Conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente de diversidad biológica y geológica, que tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico o cultural.

PCB cerca el terme

Se incluyen los siguientes compuestos:

 • los policlorobifenilos,
 • los policloroterfenilos,
 • el monometiltetraclorodifenilmetano, el monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano,
 • cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas sea superior al 0,005 % en peso
Peligro cerca el terme

Efectos indeseables en forma de daños a la salud humana o al medio ambiente, que una sustancia o una situación física es intrínsecamente capaz de provocar.

Permís cerca el terme

Autorització oficial, per escrit, atorgada i expedida per una autoritat competent

Personas interesadas cerca el terme
  1. Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  2. Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:
   • Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados por la toma de una decisión sobre la concesión o revisión de la Autorización Ambiental Integrada o de sus condiciones.
   • Que lleve dos años legalmente constituida y venga ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
   • Que según sus estatutos desarrolle su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por la instalación para la que se solicita la autorización ambiental integrada.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la Ley.

Petit/a tractador/a d’escòries siderúrgiques cerca el terme

Persona física o jurídica que tracta menys de 25.000 tones anuals d’escòries siderúrgiques.

Pla d&#039;emergencia municipal cerca el terme

Els Plans d'Emergència Municipal, o Plans d'Actuació Municipal per a situacions d'Emerrgència tenen com a finalitat garantir la coordinació i l'aplicació correctes en llur territori dels Plans de protecció civil de Catalunya que els hi siguin d'aplicació. Els plans d'emergència municipal són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previs de la comissió municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Els municipis que tenen riscs concrets diferents dels riscs pels que existeixen Plans Especials de Protecció Civil poden elaborar plans específics municipals.

Actualment estan aprovats els següents Plans de Protecció Civil:

 • Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, PROCICAT.
 • Pla d'Actuació del PROCICAT per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril.
 • Pla especial d'emergències per risc d'inundacions, INUNCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc nevades, NEUCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc d'incendis forestals, INFOCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc de sismes, SISMICAT.
 • Pla especial d'emergències per risc d'accident en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, TRANSCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc d'accident greu en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, PLASEQCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc de contaminació accidental de les aigües marines, CAMCAT.
 • Pla especial d'emergències aeronàutiques, AEROCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc d'allaus, ALLAUCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc radiològic, RADCAT.
Pla de gestió cerca el terme

Pla destinat a administrar les activitats i protegir el valor o valors d'una zona d'interés.

Pla o programa cerca el terme

el conjunt de documents elaborats per les administracions públiques que, independentment de la denominació concreta que tinguin, són el marc per a decisions d’autorització ulteriors, fixen finalitats i objectius, estableixen prioritats per a l’actuació pública i harmonitzen i compatibilitzen decisions amb la protecció del medi ambient, sense que siguin executables directament. Són també plans o programes, als efectes d’aquesta llei, els de promoció privada que aprova una administració pública.

Plaga cerca el terme

Organismo nocivo de cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para los vegetales o los productos vegetales.

Plaga de cuarentena cerca el terme

Aquella plaga que pueda tener importancia económica potencial y que figure en la lista comunitaria o así haya sido calificada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Plan dasocrático o plan técnico cerca el terme

Proyecto de ordenación de montes que, por su singularidad —pequeña extensión; funciones preferentes distintas a las de producción de madera o corcho; masas inmaduras (sin arbolado en edad de corta), etc.— precisan una regulación más sencilla de la gestión de sus recursos arbóreos. En consonancia, el inventario forestal podrá ser más simplificado, si bien será necesario que incorpore información sobre densidades en número de pies y áreas basimétricas, en el caso de montes arbolados.

Plan de aprovechamiento cerca el terme

Documento que describe el objeto del aprovechamiento y especifica la organización y medios a emplear, incluidas extracción y saca y, en su caso, las medidas para garantizar la sostenibilidad de acuerdo con las prácticas de buena gestión recogidas en la normativa de la comunidad autónoma o en las directrices del PORF

Plan o programa cerca el terme

Planes y programas así como cualquier modificación de los mismos:

 • cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban a una autoridad nacional, regional o local, o que estén siendo elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno, y
 • que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas;
Planes de acción cerca el terme

Los planes encaminados a afrontar las cuestiones relativas a ruido y a sus efectos, incluida la reducción del ruido si fuere necesario.

Planes y programas cerca el terme

el conjunto de estrategias, directrices y propuestas que prevé una Administración pública para satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por
medio de un conjunto de proyectos.

Planteamiento global cerca el terme

Planteamiento que comprende el ciclo de vida de un producto desde su fabricación, incluida la elección de materias primas, la distribución, el consumo y el uso, hasta la eliminación tras su utilización.

PM10 cerca el terme

Particulas que pasan a traves del cabezal de muestreo definido en la norma EN 12341, con un rendimiento de separacion del 50% para un diametro aerodinamico de 10 um.

PM2,5 cerca el terme

Particulas que pasan a traves del cabezal de muestreo definido en la norma EN 14907, con un
rendimiento de separacion del 50% para un diametro aerodinamico de 2,5 um.

Població base cerca el terme

Població que resulta de la suma de la població permanent i la població estacional ponderada.

Població estacional cerca el terme

Capacitat d’acolliment de cada territori administratiu, municipi o nucli de població afectat, tenint en compte les edificacions de segona residència, les empreses d’hoteleria i els altres allotjaments turístics destinats a proporcionar habitació o residència en èpoques, zones o situacions turístiques.

La taula d'equivalències per a determinar aquesta població és la següent:

 1. Edificacions de segona residència: quatre habitants per residència.
 2. Hotels i pensions: un habitant per plaça.
 3. Càmpings: 2,5 habitants per unitat d’acampada, d’acord amb la capacitat nominal del càmping.
 4. Altres instal·lacions d’alberg: un habitant per plaça d’allotjament.
Població estacional ponderada cerca el terme

Població que resulta d’aplicar la proporció d’estacionalitat 0,4 a la població estacional calculada

Població permanent cerca el terme

Nombre d’habitants residents a un territori administratiu, municipi o nucli de població segons el padró municipal d’habitants.

Posseïdor de residus cerca el terme

El productor de residus o una altra persona física o jurídica que els tingui en possessió i no tingui la condició de gestor de residus.

Potencia instalada: cerca el terme

Potencia máxima que puede alcanzar una unidad de producción, durante un período determinado de tiempo, medida a la salida de los bornes del alternador.

Potencia neta: cerca el terme

Potencia máxima que puede alcanzar una unidad de producción medida a la salida de la central, es decir, deducida la potencia absorbida por los consumos en generación

potencial de agotamiento del ozono cerca el terme

cifra que en la tercera columna del anexo I representa el efecto potencial de cada sustancia regulada sobre la capa de ozono,

Predi cerca el terme

Porció de terreny delimitada la propietat pertany a una sola persona o diverses en proindivís.

Prevenció cerca el terme

Conjunt de mesures adoptades abans que una substància, material o producte s'hagi convertit en residu, i per tant en la fase de concepció i disseny, de producció, de distribució o de consum d'una substància, material o producte, per reduir:

 1. La quantitat de residu, fins i tot mitjançant la reutilització dels productes o l'allargament de la vida útil dels productes.
 2. Els impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana dels residus generats, incloent l'estalvi en l'ús de materials o energia.
 3. El contingut de substàncies nocives en materials i productes.
Prevenció d’incendis cerca el terme

El conjunt de mesures destinades a evitar les causes que poden originar un incendi

Producte industrial cerca el terme

qualsevol manufactura o producte transformat o semitractat de caràcter moble, ins i tot en el cas que estigui incorporat en un altre bé moble o immoble, i totes les parts que el componen, com són les matèries primeres, les substàncies, els components i els productes semiacabats.

Producto cerca el terme

Cualquier tipo de servicio o mercancía de fabricación industrial o agrícola, incluidos los productos pesqueros.

Producto a granel cerca el terme

producto no envasado con arreglo a este real decreto.

Producto fertilizante cerca el terme

producto utilizado en agricultura o jardinería que, por su contenido en nutrientes, facilita el crecimiento de las plantas, aumenta su rendimiento y mejora la calidad de las cosechas o que, por su acción específica, modifica, según convenga, la fertilidad del suelo o sus características físicas, químicas o biológicas, que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 4.2 y que deberá especificarse como tal en el anexo I de este real decreto. Se incluyen en esta definición los abonos, los productos especiales y las enmiendas.

Productor d&#039;energia elèctrica cerca el terme

Persona física o jurídica que té la funció de generar energia elèctrica, ja sigui per al seu consum propi o per a tercers, així com la de construir, operar i mantenir les centrals de producció.

En cap cas tindran la condició de productors dels consumidors acollits a modalitats singulars de subministrament.

Productor de residus cerca el terme

Qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus com a productor inicial o que efectuï operacions de tractament previ, de barreja o d’altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d’aquests residus. En el cas de les mercaderies retirades pels serveis de control i inspecció en les instal·lacions frontereres es considerarà productor de residus al representant de la mercaderia, o bé l'importador o exportador de la mateixa.

Productos fitosanitarios cerca el terme

Las sustancias activas y los preparados que contengan una o más sustancias activas presentados en la forma en que se ofrecen para su distribución a los usuarios, destinados a proteger los vegetales o productos vegetales contra las plagas o evitar la acción de éstas, mejorar la conservación de los productos vegetales, destruir los vegetales indeseables o partes de vegetales, o influir en el proceso vital de los mismos de forma distinta a como actúan los nutrientes.

Productos vegetales cerca el terme

Los productos de origen vegetal no transformados o que han sido sometidos a una preparación simple.

programa de normalización cerca el terme

programa de trabajo de un organismo reconocido de actividad normativa que establezca la lista de las cuestiones que son objeto de trabajos de normalización

Promotor cerca el terme

La persona física o jurídica, pública o privada, que presenta a tràmit els plans o programes objecte d’aquesta llei, o l’òrgan de l’Administració pública que inicia d’ofici el procediment per a la tramitació i l’aprovació d’aquests plans i programes i, en conseqüència, que ha d’integrar els aspectes ambientals en el contingut del pla o programa mitjançant un procés d’avaluació ambiental.

Proyecto de aplicación conjunta cerca el terme

un proyecto de inversión que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 6 del Protocolo de Kioto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Proyecto de desarrollo limpio cerca el terme

un proyecto de inversión que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 12 del Protocolo de Kioto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

proyecto de norma cerca el terme

documento que incluya el texto de las especificaciones técnicas sobre una materia determinada, para la que se haya previsto su adopción según el procedimiento de normalización nacional, tal y como resulte de los trabajos preparatorios y haya sido difundido para comentario o información pública

Proyecto de ordenación de montes cerca el terme

Documento que sintetiza la organización en el tiempo y el espacio de la utilización sostenible de los recursos forestales, maderables y no maderables, en un monte o grupo de montes, para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal con un nivel de detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a la selvicultura a aplicar en cada una de las unidades del monte y a la estimación de sus rentas.

proyecto de reglamento técnico cerca el terme

texto de una especificación técnica o de otro requisito, incluidas las disposiciones administrativas, elaborado con intención de adoptarlo o de que sea adoptado en última instancia como reglamento técnico, y que se encuentre en un nivel de preparación que permita aún la posibilidad de efectuar modificaciones sustanciales.

Puesta en el mercado cerca el terme

el suministro de un producto fertilizante a título oneroso o gratuito o su almacenamiento con fines de suministro. La importación de un producto fertilizante en el territorio aduanero de la Unión Europea se considerará puesta en el mercado a los efectos de este real decreto.

Punts de referència cerca el terme

Punts pròxims a les àrees de valor astronòmic o natural especial incloses en la zona E1, per a cadascun dels quals cal establir una regulació específica en funció de la distància a què es trobin de l’àrea en qüestió.

Públic cerca el terme

Les persones físiques o jurídiques, incloses les associacions, les organitzacions o els grups constituïts d’acord amb la normativa que els és aplicable.

Públic interessat cerca el terme

La persona física o jurídica en la qual es dóna qualsevol circumstància de les que estableix l’article 31 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. També s’entén per públic interessat la persona jurídica sense ànim de lucre que té com a finalitats acreditades en els estatuts, entre altres, la protecció del medi ambient en general o la d’alguns dels seus elements en particular i aquestes finalitats poden ésser afectades pel pla o programa de què es tracti, i que fa dos anys que està constituïda legalment i exerceix d’una manera activa les activitats necessàries per a assolir les finalitats que estableixen els seus estatuts.

Q

Qualitat acústica cerca el terme

Grau d'adequació de les característiques acústiques d'un espai a les activitats que s'hi desenvolupen, avaluat segons els seus nivells d'immissió i emissió acústiques i de la seva importància social i cultural.

R

Rebuig cerca el terme

Residus o fraccions d'aquests no valoritzables.

Reciclaje cerca el terme

Toda operación de valorización mediante la que los materiales residuales se transforman de nuevo en productos, materiales o substancias, tanto si tienen la finalidad original como cualquier otra.

Reciclatge cerca el terme

Tota operació de valorització mitjançant la qual els materials residuals són transformats de nou en productes, materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original com amb qualsevol altra finalitat.

Recogida separada cerca el terme

la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico.

Recollida cerca el terme

Operació consistent a recollir, classificar emmagatzemar i/o agrupar residus per transportar-los a una instal·lació de tractament.

recomendaciones para reducir el riesgo cerca el terme

Recomendación de medidas que permitan disminuir los riesgos que para el ser humano y el medio ambiente lleva aparejados la comercialización de la sustancia. Pueden incluir:

 1. modificaciones de la clasificación, envasado o etiquetado de la sustancia propuestos por el notificante en la notificación presentada en virtud de los apartados 1 del artículo 7, 1 del artículo 8 o 2 del artículo 8 de la Directiva 67/548/CEE,
 2. modificaciones de la ficha de datos de seguridad propuesta por el notificante en la notificación presentada en virtud de los apartados 1 del artículo 7, 1 del artículo 8 o 2 del artículo 8 de la Directiva 67/548/CEE
 3. modificaciones de los métodos y precauciones o medidas de emergencia recomendados, como se establece en las secciones 2.3, 2.4 y 2.5 de los Anexos VII A, VII B o VII C, propuestos por el notificante en la documentación técnica de la notificación presentada en virtud de los apartados 1 del artículo 7, 1 del artículo 8 o 2 del artículo 8 de la Directiva 67/548/CEE
 4. consejos a las autoridades de control que proceda con el fin de que tomen en consideración medidas adecuadas para proteger al ser humano y al medio ambiente de los riesgos señalados.
Recuperación cerca el terme

Incluida la recuperación natural; tratándose de las aguas y de las especies silvestres y
los hábitat, el retorno de los recursos naturales y los servicios de recursos naturales dañados a su estado básico; tratándose de los daños al suelo, además, la eliminación de cualquier riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana.

Recurso natural cerca el terme

Las especies silvestres y los hábitat, el agua, la ribera del mar y de las rías y el suelo.

Recursos biológicos cerca el terme

Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad.

recursos disponibles de aguas subterráneas cerca el terme

Valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones del artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados

Recursos genéticos cerca el terme

Material genético de valor real o potencial.

Recursos naturales cerca el terme

Todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial, tales como: el paisaje natural, las aguas, superficiales y subterráneas; el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales, cinegética y de protección; la biodiversidad; la geodiversidad; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida; los hidrocarburos; los recursos hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares; la atmósfera y el espectro radioeléctrico, los minerales, las rocas y otros recursos geológicos renovables y no renovables.

Red de transporte eléctrico cerca el terme

Conjunto de líneas, parques, transformadores y otros elementos eléctricos con tensiones superiores o iguales a 220 kV y aquellas otras instalaciones, cualquiera que sea su tensión, que cumplan funciones de transporte, de interconexión internacional y, en su caso, las interconexiones con los sistemas eléctricos españoles insulares y extrapeninsulares.

Reforestación cerca el terme

Reintroducción de especies forestales, mediante siembra o plantación, en terrenos que estuvieron poblados forestalmente hasta épocas recientes, pero que quedaron rasos a causa de talas, incendios, vendavales, plagas, enfermedades u otros motivos

Regiones ultraperiféricas de la Unión Europea cerca el terme

Incluyen os departamentos franceses de ultramar en el caso de Francia, las islas Azores y Madeira en el caso de Portugal, y las islas Canarias en el caso de España.

Reglament tècnic cerca el terme

el conjunt d’especiicacions tècniques relatives a les activitats, les instal·lacions i els productes industrials, que s’han d’establir amb caràcter obligatori per mitjà d’una disposició normativa.

reglamento técnico cerca el terme

Especificaciones técnicas u otros requisitos, incluidas las disposiciones administrativas que sean de aplicación, cuyo cumplimiento sea obligatorio, de jure o de facto, para la comercialización o la utilización en un Estado miembro o en gran parte del mismo, al igual que, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limiten o prohíban la fabricación, la importación, la comercialización o la utilización de un producto.
En particular, son reglamentos técnicos de facto:

 • las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un Estado miembro que remiten, bien a especificaciones técnicas u otros requisitos, bien a códigos profesionales o de práctica que se refieran ellos mismos a especificaciones técnicas u otros requisitos y cuyo cumplimiento otorgue una presunción de conformidad a las prescripciones fijadas por dichas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas,
 • los acuerdos voluntarios en los que las autoridades públicas son parte contratante y que, por razones de interés público, tienen por objeto el cumplimiento de las especificaciones técnicas o de otros requisitos, con exclusión de los pliegos de condiciones de las contrataciones públicas,
 • las especificaciones técnicas u otros requisitos vinculados a medidas fiscales o financieras que afectan al consumo de productos al fomentar la observancia de dichas especificaciones técnicas u otros requisitos; no se incluyen las especificaciones técnicas u otros requisitos vinculados a regímenes nacionales de seguridad social.

Quedan incluidos los reglamentos técnicos establecidos por autoridades designadas por los Estados.

Relación C/N cerca el terme

cociente entre el carbono orgánico y el nitrógeno orgánico

Relación dosis (concentración)-respuesta (efecto) cerca el terme

Relación entre la dosis o el nivel de exposición a una sustancia y la incidencia y la gravedad del efecto

Repoblación forestal cerca el terme

Introducción de especies forestales en un terreno mediante siembra o plantación. Puede ser forestación o reforestación

Requisito cerca el terme

Característica impuesta a un producto, en particular por motivos de protección de los consumidores o del medio ambiente y que se refiere a su ciclo de vida con posterioridad a su comercialización, como sus condiciones de uso, reciclado, reutilización o eliminación, cuando dichas condiciones puedan afectar significativamente a la composición o naturaleza del producto o a su comercialización

Reservas de Biosfera cerca el terme

Territorios declarados como tales en el seno del Programa MaB, de la UNESCO, al que está adherido el Reino de España, de gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos naturales.

Residencia habitual cerca el terme

la que constituya el domicilio de la persona que la ocupa durante un período superior a 183 días al año.

Residu cerca el terme

Qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció o l’obligació de desprendre’s.

El volum de residus que anualment generen les poblacions i els sectors industrial i comercial s'està incrementant a una velocitat superior a la capacitat de les instal·lacions destinades a la seva gestió, que en l'actualitat, i malgrat les orientacions donades des de les administracions públiques, segueixen essent en molts casos, els dipòsits controlats. Per aquest motiu cal promoure actuacions que permetin:

 • Reduir la Generació a través de mesures de Prevenció
 • Afavorir el Reciclatge, que redueixen els costos de la seva gestió, o l'aprofitament com Sub-Productes
 • Promoure la Valorització de tots els recursos continguts en ells
 • Reduir la Toxicitat i, finalment,
 • Dipositant-los en instal·lacions condicionades.

I per tant, promoure la gestió la Gestió del Residu adequada a les seves característiques.

COMEI ofereix els seus serveis en el camp de la gestió de residus perillosos i no perillosos, desenvolupant, entre altres, les següents activitats:

 • Actualització i verificació de la normativa aplicable.
 • Autorització Ambiental i la Llicència Ambiental de les instal·lacions.
 • Tramitació de les obligacions com a Productors de Residus:
 • Estudis d'Impacte Ambiental de:
  • Dipòsits controlats de residus.
  • Clausura d'abocadors incontrolats i restauració
  • Centres de transferència de residus
  • Centres de recepció, separació i reciclatge
  • Projectes de recuperació de recursos

COMEI col·labora amb els productors de residus identificant els gestors més adequats per aconseguir la correcta valorització i tractament dels residus produïts assessorant-los i tramitant les comunicacions amb l'administració que periòdicament han de realitzar-se.

Residu comercial cerca el terme

Residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines, els mercats i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals d’acord amb el que estableix a la Llei.

Residu especial cerca el terme

Residu qualificat com perillós per la normativa bàsica de l'Estat i per la normtaiva de la Unió Europea; és aquell que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l'annex III de la Directiva 91/689/CEE, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableix la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut.

En lo que respecta a las características H3 a H8, H10 (6) y H11 del anexo indicado debe presenar una o más de las propiedades siguientes:

 • Punto de inflamación <= 55 °C. 
 • una o más sustancias clasificadas (2) como muy tóxicas en una concentración total => 0,1 por 100. 
 • Una o más sustancias clasificadas como tóxicas en una concentración total => 3 por 100. 
 • Una o más sustancias clasificadas como nocivas en una concentración total => 25 por 100.
 • Una o más sustancias corrosivas clasificadas como R35 en una concentración total => 1 por 100.
 • Una o más sustancias corrosivas clasificadas como R34 en una concentración total => 5 por 100.
 • Una o más sustancias irritantes clasificadas como R41 en una concentración total => 10 por 100. 
 • Una o más sustancias irritantes clasificadas como R36, R37 ó R38 en una concentración total => 20 por 100. 
 • Una sustancia que sea un cancerígeno conocido de la categoría 1 ó 2 en una concentración => 0, 1 por 100. 
 • Una sustancia que sea un cancerígeno conocido de la categoría 3 en una concentración => 1 por 100.
 • Una sustancia tóxica para la reproducción de la categoría 1 ó 2, clasificada como R60 ó R61, en una concentración => 0,5 por 100.
 • Una sustancia tóxica para la reproducción de la categoría 3 clasificada como R62 ó R63 en una concentración => 5 por 100. 
 • Una sustancia mutagénica de la categoría 1 ó 2 clasificada como R46 en una concentración => 0,1 por 100.
 • Una sustancia mutagénica de la categoría 3 clasificada como R40 en una concentración => 1 por 100.

Los residuos peligrosos se identifican con un asterisco (*) en el Anexo de la Decisión 2000/532/CE

Residu generat de forma regular cerca el terme

Residu específics i homogenis que forma part d’un flux de residus ben caracteritzat, quan:

 • la instal·lació i el procés que genera el residu són ben coneguts i els materials d’entrada en el procés i el mateix procés es troben ben deinits;
 • el productor o el posseïdor dels residus aporta tota la informació necessària i informa l’entitat explotadora del dipòsit controlat dels canvis en el procés i
 • en cas que el residu procedeixi d’instal·lacions diferents, el residu pot considerarse com un flux únic amb característiques comunes dins de límits coneguts.
Residu granulars especial no reactiu, estable o provinent d’un procés d’estabilització cerca el terme

Aquells residus el comportament de lixiviació dels quals sigui equivalent al dels residus no especials, no municipals, i que compleixin els criteris d’admissió en dipòsits per a residus no especials

Residu industrial cerca el terme

Materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja el productor o posseïdor dels quals té voluntat de desprendre-se’n i que, d’acord amb la Llei, no poden ésser considerats residus municipals. S'exclouen les emissions a l'atmosfera i les aigües residuals.

Residu inert cerca el terme

Residus no especials que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques signiicatives. Els residus inerts no són residus solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament ni químicament de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament les altres matèries amb les quals entren en contacte de manera que contaminin el medi o perjudiquin la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants dels residus i l’ecotoxicitat del lixiviat han d’ésser insigniicants i no han de comportar cap risc per a la qualitat de les aigües supericials o subterrànies.

Residu municipal o domèstic cerca el terme

Residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.

Residu no Especial cerca el terme

Residu qualificat com no perillós per la normativa bàsica de l'Estat i per la normatica de la Unió Europea.

Residu sanitari cerca el terme

Substàncies i objectes generats en centres, serveis i establiments sanitaris dels quals els seus posseïdors o productors es desprenen o tenen la obligació de desprendre's.

Es consideren centres, serveis i establiments sanitaris els centres, serveis i establiments de promoció de la salut i d'atenció sanitària i sociosanitària, i els d'investigació biomèdica i sanitària, com també els centres i serveis veterinaris assistencials

residuo de envase cerca el terme

todo envase o material de envase que se ajuste a la definición de residuo, excepto los residuos de producción

Residuo orgánico biodegradable cerca el terme

Residu o subproducte d'origen vegetal o animal utilitzat com a matèria primera en la producció d'adobs orgànics inclós en algunes de les següents categories:

 • 02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA,CAZA Y PESCA; RESIDUOS DELA PREPARACION Y ELABORACION DE ALIMENTOS
  • 02 01 Residuos de la agricultura, horticultura,acuicultura, silvicultura, caza y pesca
   • 02 01 01 Lodos de lavado y limpieza
   • 02 01 02 Residuos de tejidos animales (salvo lo exceptuado en el Reglamento 1069/2009)
   • 02 01 03 Residuos de tejidos vegetales
   • 02.01.06 Deyecciones de animales, estiércoles y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan
   • 02 01 07 Residuos de la silvicultura
  • 02 02 Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal (salvo lo exceptuado en el Reglamento 1069/2009)
   • 02 02 01 Lodos de lavado y limpieza
   • 02 02 02 Residuos de tejidos de animales
   • 02 02 03 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
   • 02 02 04 Lodos del tratamiento “in situ” de efluentes
  • 02 03 Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco; producción de conservas; producción de levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de melazas
   • 02 03 01 Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación
   • 02 03 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
   • 02 03 05 Lodos de tratamiento “in situ” de efluentes
  • 02 04 Residuos de la elaboración de azúcar
   • 02 04 03 Lodos de tratamiento “in situ” de efluentes
  • 02 05 Residuos de la industria de productos lácteos
   • 02 05 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
   • 02 05 02 Lodos de tratamiento “in situ” de efluentes
  • 02 06 Residuos de la industria de panadería y pastelería
   • 02 06 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
   • 02 06 03 Lodos de tratamiento “in situ” de efluentes
  • 02 07 Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (excepto café, té y cacao)
   • 02 07 01 Residuos de lavado, limpieza y separación mecánica de materias primas
   • 02 07 02 Residuos de la destilación de alcoholes
   • 02 07 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
   • 02 07 05 Lodos de tratamiento “in situ” de efluentes
 • 03 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACION DE LA MADERA Y DE LA PRODUCCION DE TABLEROS Y MUEBLES, PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON
  • 03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles
   • 03 01 01 Residuos de corteza y corcho
   • 03 01 05 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que no contienen sustancias peligrosas.
  • 03 03 Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón
   • 03 03 01 Residuos de corteza y madera
   • 03 03 02 Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de cocción)
   • 03 03 08 Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado
   • 03 03 10 Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación mecánica
   • 03 03 11 Lodos del tratamiento "in situ" de efluentes, distintos de los especificados en el código 03 03 10
 • 04 RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL
  • 04 01 Residuos de las industrias del cuero y de la piel
   • 04 01 01 Carnazas y serrajes del encalado
   • 04 01 07 Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo
   • 04 01 99 Residuos no especificados en otra categoría: residuos del curtido vegetal de piel (virutas) que no contienen cromo.
  • 04 02 Residuos de la industria textil
   • 04 02 10 Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera)
   • 04 02 20 Lodos de tratamiento in situ de efluentes que no contienen sustancias peligrosas
   • 04 02 21 Residuos de fibras textiles no procesadas
 • 19 RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
  • 19 05 Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos
   • 19 05 01 Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados
   • 19 05 02 Fracción no compostada de residuos de procedencia animal (salvo lo exceptuado en el Reglamento 1069/2009) o vegetal
  • 19 06 Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos
   • 19 06 03 Licores (“digestato”) del tratamiento anaeróbico de residuos municipales
   • 19 06 04 Materiales de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales
   • 19 06 05 Licores (“digestato”) del tratamiento anaeróbico de residuos animales (salvo lo exceptuado en el Reglamento 1069/2009) y vegetales
   • 19 06 06 Materiales de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales (salvo lo exceptuado en el Reglamento 1069/2009) y vegetales.
  • 19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificadas en otra categoría
   • 19 08 05 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas, con contenidos en metales pesados inferiores a los establecidos en el real decreto 1310/1990.
   • 19 08 12 Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales,que no contienen sustancias peligrosas
   • 19 08 14 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales,que no contienen sustancias peligrosas
 • 20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUODOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE
  • 20 01 Fracciones recogidas selectivamente
   • 20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes
   • 20 01 25 Aceites y grasas comestibles
   • 20 01 38 Madera que no contiene sustancias peligrosas
  • 20 02 Residuos de parques y jardines
   • 20 02 01 Residuos biodegradables
  • 20 03 Otros residuos municipales
   • 20 03 02 Residuos de mercados de origen vegetal y animal
   • 20 03 04 Lodos de fosas sépticas

Des del punt de vista de l'admissió de residus a dipòsit controlat són tots aquells residus que en condicions d’abocament puguin descomposar-se de forma aeròbia o anaeròbia, com ara residus d’aliments i de jardí, paper i cartró

Residuos de la incineración cerca el terme

Cualquier materia sólida o líquida (incluidas cenizas y escorias de hogar; cenizas volantes y partículas de la caldera; productos sólidos a partir de las reacciones que se producen en el tratamiento de los gases; lodos procedentes del tratamiento de aguas residuales; catalizadores usados y carbón activo usado) definida como residuo, que se generen en el proceso de incineración o coincineración, en el tratamiento de los gases de escape o de las aguas residuales, o en otros procesos dentro de la instalación de incineración o coincineración.

Residuos de un producto fitosanitario cerca el terme

La sustancia o sustancias presentes en los vegetales, productos vegetales o sus transformados, productos comestibles de origen animal, o en el medio ambiente, que constituyan los restos de la utilización de un producto fitosanitario, incluidos sus metabolitos y los productos resultantes de su degradación o reacción.

Residuos municipales mezclados cerca el terme

residuos domésticos, así como los residuos comerciales, industriales e institucionales que, debido a su naturaleza y composición, son similares a los residuos domésticos, pero quedando excluidas las fracciones, que se recogen por separado en origen

Residus de la Depuració cerca el terme

Els llots originats a les instal·lacions de depuració d’aigües residuals urbanes i els materials més simples obtinguts en el pretractament de les aigües residuals i constituïts, bàsicament, per greixos, sorres i d’altres sòlids

Residus Sanitaris del Grup I cerca el terme

Són residus municipals que per la seva naturalesa i composició són inerts i no especials i no requereixen exigències especials de gestió ni dins ni fora del centre generador. Aquest tipus de residus inclouen materials com el cartró, paper, material d'oficines i despatxos, cuines, bars, menjadors, tallers, jardineria, i en general els residus que no deriven directament d'una activitat sanitària.

Residus Sanitaris del Grup II cerca el terme

Són residus inerts i no especials que no plantegen exigències especials en la seva gestió fora del centre generador, i es consideren residus municipals. Aquests tipus de residus inclouen material de cures, guixos, robes i material d'un sol ús bruts amb sang, secrecions i/o excrecions, així com altres residus no englobats dins la categoria dels residus sanitaris de risc

Residus Sanitaris del Grup III cerca el terme

Són residus especials que requereixen l'adopció de mesures de prevenció en la recollida, l'emmagatzematge, el transport, el tractament i disposició del rebuig, tant dins com fora del centre generador, atès que poden generar un risc per a la salut laboral i pública. Aquests residus són la sang i hemoderivats en forma líquida, agulles i material punyent i tallant, vacunes vives i atenuades, residus anatòmics (excepte cadàvers i restes humans amb entitat suficient procedents d'avortaments, mutilacions i operacions quirúrgiques), cultius i reserves d'agents infecciosos, residus d'animals d'investigació i/o experimentació inoculats biològicament, i la resta de residus sanitaris infecciosos. Es consideren a aquest efecte residus sanitaris infecciosos els residus capaços de transmetre alguna de les malalties infeccioses indicades a continuació, i tots els residus procedents de malalts que per necessitats d'aïllament, i a criteri del centre generador, poden ser inclosos en aquest grup.

Infecció: febres hemorràgiques víriques:

 • Febre del Congo-Crimea.

 • Febre de Lassa.

 • Marburg.

 • Ebola.

 • Febre argentina (Junin).

 • Febre boliviana (Machupo).

 • Complex encefàlic transmès per artròpodes vectors (arbovirus): Absettarow, Hanzalova, Hypr, Kumlinge, Kiasanur Forest Disease, febre d'Omsk, Russian spring-summer encephalitis.

  • Residus contaminats amb: tots.

Infecció: brucel·losi.

  • Residus contaminats amb: pus.

Infecció: diftèria.

 • Diftèria faríngea.

  • Residus contaminats amb: secrecions respiratòries.

 • Diftèria cutània.

  • Residus contaminats amb: secrecions de lesions cutànies.

Infecció: còlera.

  • Residus contaminats amb: femta.

Infecció: encefalopatia de Creutzfeldt-Jakob.

  • Residus contaminats amb: líquid cefaloraquidi/altres.

Infecció: borm.

  • Residus contaminats amb: secrecions de lesions cutànies.

Infecció: tularèmia.

 • Tularèmia pulmonar.

  • Residus contaminats amb: secrecions respiratòries.

 • Tularèmia cutània.

  • Residus contaminats amb: pus.

Infecció: àntrax.

 • Àntrax cutani.

  • Residus contaminats amb: pus.

 • Àntrax inhalat.

  • Residus contaminats amb: secrecions respiratòries.

Infecció: pesta.

 • Pesta bubònica.

  • Residus contaminats amb: pus.

 • Pesta pneumònica.

  • Residus contaminats amb: secrecions respiratòries.

Infecció: ràbia.

  • Residus contaminats amb: secrecions respiratòries.

Infecció: febre Q.

  • Residus contaminats amb: secrecions respiratòries.

Infecció: tuberculosi activa.

  • Residus contaminats amb: secrecions respiratòries.

Residus Sanitaris del Grup IV cerca el terme

Són els residus especials no inclosos en el grup III i els residus citotòxics, és a dir, els compostos per restes de medicaments citotòxics i tot el material que està en contacte amb ells que presenti propietats cancerígenes, mutagèniques i teratogèniques, com també les restes de substàncies químiques, els medicaments caducats, els olis minerals, els residus de laboratoris radiològics i els residus radioactius, objecte de regulació en altres normes específiques. Per a la seva gestió aquests residus estan subjectes a requeriments especials des del punt de vista higiènic i mediambiental, tant dins com fora del centre generador.

Restauración de ecosistemas cerca el terme

Conjunto de actividades orientadas a reestablecer la funcionalidad y capacidad de evolución de los ecosistemas hacia un estado maduro.

Reutilización cerca el terme

cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.

reutilización de envases cerca el terme

Toda operación en la que el envase, concebido y diseñado para realizar un número mínimo de circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, sea rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado, con o sin ayuda de productos auxiliares presentes en el mercado que permitan el rellenado del envase mismo; estos tipos de envases se considerarán residuos de envases cuando ya no se reutilicen

Ribera cerca el terme

Feixes laterals de les lleres públiques situades per sobra del nivell d'aigües baixes

Ribera del mar y de las rías cerca el terme

Los bienes de dominio público marítimo-terrestre regulados en el artículo 3.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Riesgo cerca el terme

Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que puede provocar en un periodo de tiempo o circunstancias determinadas.

Riqueza cerca el terme

expresa la concentración de un producto fertilizante en nutrientes dados, normalmente en porcentaje (%) en masa del producto.

Risc d’incendi cerca el terme

El perill d’incendi que comporta un esdeveniment.

Risc industrial cerca el terme

La probabilitat que els establiments, les instal·lacions o els productes industrials produeixin un efecte danyós especíic en un període de temps determinat com a conseqüència de llurs característiques o propietats mecàniques, químiques, elèctriques o radioactives.

Risc industrial acceptable cerca el terme

El nivell màxim de risc que els reglaments tècnics de seguretat industrial, de caràcter obligatori, han de determinar tenint en compte tots els factors tecnològics, socials i econòmics que hi intervenen.

Régimen especial cerca el terme

Producción de energía eléctrica realizada en instalaciones cuya potencia instalada no supera los 50 MW, a partir de cogeneración u otras formas de producción de electricidad asociadas a actividades no eléctricas, siempre que supongan un alto rendimiento energético, o en grupos donde se utilicen como fuente de energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburante, o residuos no renovables o procedentes de los sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia instalada igual o inferior a 25 MW, cuando supongan un alto rendimiento energético. La producción en régimen especial está acogida a un régimen económico singular.

Régimen ordinario cerca el terme

Producción de energía eléctrica procedente de todas aquellas instalaciones no acogidas al régimen especial.

Río cerca el terme

Masa de agua continental que fluye en su mayor parte sobre la superficie del suelo, pero que puede fluir bajo tierra en parte de su curso

S

Seguretat en cas d’incendi cerca el terme

La reducció a uns límits acceptables del risc que els usuaris d’un establiment, una activitat, una infraestructura o un edifici pateixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, com a conseqüència de les característiques del projecte, la construcció, l’ús o el manteniment de l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici

Selvicultura cerca el terme

Conjunto de técnicas que tratan de la conservación, mejora, aprovechamiento y regeneración o, en su caso, restauración, de las masas forestales.

servicio cerca el terme

todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios.

Servicios de recursos naturales cerca el terme

Las funciones que desempeña un recurso natural en beneficio de otro recurso natural o del público.

servicios relacionados con el agua cerca el terme

todos los servicios en beneficio de los hogares, las instituciones públicas o cualquier actividad económica, consistentes en:

 1. la extracción, el embalse, el depósito, el tratamiento y la distribución de aguas superficiales o subterráneas;
 2. la recogida y depuración de aguas residuales, que vierten posteriormente en las aguas superficiales;
Sistema col·lector cerca el terme

Tot sistema de conductes que recull i condueix les aigües residuals urbanes, des de les xarxes de clavegueram de titularitat municipal, a les estacions de tractament.

sistema de distribución domiciliaria cerca el terme

tuberías, conexiones y aparatos instalados entre los grifos que normalmente se utilizan para el consumo humano y la red de distribución, pero únicamente en caso de que no sea responsable de ellos el distribuidor de aguas en su carácter de tal, conforme a la legislación nacional pertinente

Sistema públic de sanejament d’aigües residuals cerca el terme

El conjunt de béns de domini públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per una o més xarxes locals de clavegueram, col·lectors, estacions de bombament, emissaris submarins, estació depuradora d’aigües residuals i altres instal·lacions de sanejament associades, amb l’objecte de recollir, conduir fins a l’estació i sanejar, de manera integrada, les aigües residuals generades en un o més municipis.

Sistema públic de sanejament d’aigües residuals cerca el terme

Conjunt de béns de domini públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per una o més xarxes locals de clavegueram, col·lectors, estacions de bombament, emissaris submarins, estació depuradora d’aigües residuals i altres instal·lacions de sanejament associades, amb l’objecte de recollir, conduir fins a l’estació i sanejar, de manera integrada, les aigües residuals generades en un o més municipis.

Sistema públic de sanejament en alta cerca el terme

El conjunt de béns de domini públic constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, les estacions de bombament, els emissaris submarins i els col·lectors en alta associats. S’entén per col·lector en alta aquella instal·lació a la qual es connecten les xarxes de clavegueram col·lectives, conduint directament (per gravetat o bombament) les aigües residuals recollides fins a l’estació depuradora d’aigües residuals.

Sistema públic de sanejament en baixa cerca el terme

El conjunt de béns de domini públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal i les altres instal·lacions que, de conformitat amb la normativa de règim local, són de competència del
municipi.

Smog cerca el terme

Contaminación atmosférica caracterizada por la formación de nieblas de sustancias agresivas para la salud y el medio ambiente, combinadas con una gran condensación de vapor de agua.

Se trata de una contracción inglesa derivada de las palabras "smoke" (humo) y "fog" (niebla). Se produce a causa de la inversión térmica en épocas de estabilidad atmosférica en atmosferas contaminadas.

Sobreconsum cerca el terme

El consum energètic inútil o innecessari derivat de l’emissió de fluxos lluminosos amb excés d’intensitat o de distribució espectral.

Solicitante cerca el terme

cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos, que
solicite información ambiental, requisito suficiente para adquirir, a efectos de lo establecido en el Título II, la condición de interesado.

Solubilidad: cerca el terme

cualidad de los abonos que indica la proporción de sus nutrientes disueltos en agua o en un reactivo determinado.

Sondejos de detecció de fase lliure-dissolta cerca el terme

Qualsevol dispositiu que pugui detectar la presència de fase lliure (o fase dissolta) en les aigües subterrànies en el subsòl.

Soroll cerca el terme

Contaminant físic que consisteix en una barreja complexa de sons de freqüències diferents, que produeix una sensació auditiva considerada molesta o incòmoda i que amb el pas del temps i per efecte de la seva reiteració pot esdevenir perjudicial per a la salut de les persones.

Sostenibilidad cerca el terme

Proceso de racionalización de las condiciones sociales, económicas, educativas, jurídicas, éticas, morales y ecológicas fundamentales que posibiliten la adecuación del incremento de las riquezas en beneficios de la sociedad sin afectar al medio ambiente, para garantizar el bienestar de las generaciones futuras.

Subconca cerca el terme

La zona terrestre a partir de la qual tota l’escorrentia superficial flueix a través d’una sèrie de corrents, rius i, eventualment, llacs cap a un punt particular d’un curs d’aigua, que, generalment, és un llac o una confluència.

Subproducte cerca el terme

Els subproductes són residus que poden ser emprats directament com a matèries primeres en altres processos productius independents dels que els han generat o substituir productes amb valor comercial, en tots els casos ha de poder-se emprar sense necessitat de sotmetre'ls a cap tractament especial. Per a la seva trasferència del productor al consumidor no és necessari el control documental propi dels residus (Fitxa d'Acceptació i Full de Seguiment) però, en canvi, el seu ús sí que ha de ser comunicat a l'Agència de Residus a través del lliurament del contracte de compra-venda entre ambdues parts i una memòria tècnica descriptiva a la que s'exposi, entre d'altres:

 • Descripció del Subproductes i Composició
 • Matèria primera a substituir
 • Procés productor receptor

La declaració del subproducte té una vigència de cinc anys, transcorreguts els quals cal que sigui renovada.

La generació i utilització de subproductes forma part de la informació a incloure a la Declaració Anual de Residus Industrials.

Subproducto cerca el terme

Una sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto, puede ser considerada como subproducto y no como residuo definido en el artículo 3, apartado a), cuando se cumplan las siguientes condiciones:

 1. Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente,
 2. que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a una transformación ulterior distinta de la práctica industrial habitual,
 3. que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de producción, y
 4. que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos así como a la protección de la salud humana y del medio ambiente, sin que produzca impactos generales adversos para la salud humana o el medio ambiente.
Substància cerca el terme

Els elements químics i els seus compostos, amb l'excepció de les següents substàncies:

 1. Les substàncies radioactives regulades a la Llei 25/1964, de 29 d'abril, sobre energia nuclear.
 2. Els organismes i microorganismes modificats genèticament, tal com es defineixen en la llei que estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d'organismes modificats genèticament, i fent ús de les tècniques de modificació genètiques que preveu el Reglament que el desenvolupame i la Llei que estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d'organismes modificats genèticament.
Suelo cerca el terme

La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. No tendrán tal consideración aquellos permanentemente cubiertos por una lámina de agua superficial.

Suelo contaminado cerca el terme

aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya declarado mediante resolución expresa.

Suministro último recurso cerca el terme

Régimen de suministro de energía eléctrica, que sustituye a las tarifas integrales, establecido para determinados consumidores que, por sus características, pudieran tener problemas para contratar su consumo en el mercado liberalizado, a los que se aplicarán las Tarifas de Último Recurso (TUR). Las TUR son los precios máximos y mínimos que podrán cobrar los comercializadores a los que se asigna la función de suministro de último recurso (los denominados comercializadores de último recurso), a los consumidores que cumplan los criterios fijados para poder ser suministrados bajo este régimen y que decidan acogerse al mismo. Desde el 1 de julio de 2009 son consumidores con derecho al suministro de último recurso aquéllos conectados en baja tensión y con potencia contratada menor o igual a 10 kW.

Superfície amb dret a reg cerca el terme

Quantitat màxima de superfície que pot regar anualment en virtut del títol habilitant ; aquesta quantitat serà sempre menor o igual a la superfície regabl

Superfície regable cerca el terme

Extensió de terreny constituït per una o diverses parcel · les en què es pot exercir el dret a reg establert en la concessió i que inclou les superfícies que alternativa o successivament es poden regar o el perímetre màxim de superfície dins del qual el concessionari podrà regar unes superfícies o altres

Sustancia peligrosa cerca el terme

Sustancias, mezclas o preparados enumerados en la legislación o que cumplan los criterios establecidos, y que estén presentes en forma de materia prima, productos, subproductos, residuos o productos intermedios, incluidos aquellos de los que se pueda pensar justificadamente que se forman en caso de accidente

Sustancias activas cerca el terme

Las sustancias o microorganismos, incluidos los virus, que ejerzan una acción general o específica contra las plagas o en vegetales, partes de vegetales o productos vegetales.

Sustancias peligrosas cerca el terme

sustancias o mezclas definidas en el artículo 3, del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas que son tóxicas, persistentes y pueden causar bioacumulación, así como otras sustancias o grupos de sustancias que entrañan un nivel de riesgo análogo.

Sustancias reguladas cerca el terme

clorofluorocarburos, otros clorofluorocarburos totalmente halogenados, los halones, el tetracloruro de carbono, el l, l, l-tricloroetano, el bromuro de metilo, los hidrobromofluorocarburos y los hidroclorofluorocarburos, ya sea solos o en mezcla e independientemente de que sean sustancias puras, recuperadas, recicladas
o regeneradas. Esta definición no incluirá ninguna sustancia regulada que se encuentre en un producto manufacturado, salvo la que se halle en un recipiente utilizado para el transporte o el almacenamiento de esa sustancia, ni cantidades
insignificantes de cualquier sustancia regulada producida de modo casual o accidental durante un proceso de fabricación, derivada de una materia prima que no haya reaccionado, o producida al utilizarla como agente de transformación
presente en forma de impurezas traza en las sustancias químicas o bien producida durante la fabricación o la manipulación de un producto.

T

Tarifa d&#039;Últim Recurs cerca el terme

Es tracta d'una tarifa, regulada pel Govern, d'aplicació als consumidors connectats en baixa tensió i amb potència contractada menor o igual a 10 kW, que contractin el subministrament amb un comercialitzador d'últim recurs.

Existirà un únic tipus de tarifes d'últim recurs denominat Tarifa TUR que s'aplicarà als subministraments efectuats a tensions no superiors a 1 kV i amb potència contractada menor o igual a 10 kW.

Opcionalment, els consumidors acollits a aquesta tarifa que tinguin l'equip de mesura, podran acollir-se a la modalitat amb discriminació horària que diferenciï dos períodes tarifaris

Taxones autóctonos cerca el terme

Taxones existentes de forma natural en un lugar determinado, incluidos los extinguidos, en su caso.

Taxón cerca el terme

Grupo de organismos con características comunes.

Taxón extinguido cerca el terme

Taxón autóctono desaparecido en el pasado de su área de distribución natural.

tetracloruro de carbono cerca el terme

Sustancia regulada que figura en el grupo IV del anexo I

Tipificar cerca el terme

definir un conjunto de características comunes a un mismo tipo de productos.

Tipo de productos cerca el terme

productos con una misma denominación y características, conforme a lo indicado en el anexo I de este real decreto y en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 2003/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003.

Titular cerca el terme

Qualsevol persona física o jurídica que opera, poseeix, controla o explota totalment o parcialment una activitat o diverses en un mateix centre, establiment o instal·lació, sigui el seu propietari o que per delegació o qualsevol altre títol jurídic que li atogui poder econòmic determinant sobre la Explotació tècnica o econòmica de l'activitat o activitats o tota la instal·lació.

Titular de la instalación cerca el terme

cualquier persona física o jurídica que opere o controle la instalación bien en condición de propietario, bien al amparo de cualquier otro título jurídico, siempre que éste le otorgue poderes suficientes sobre el funcionamiento técnico y económico de la instalación.

Titular de l’activitat cerca el terme

La persona física o jurídica que figura com a responsable davant l’Administració de les obligacions imposades per la normativa vigent.

Titular d’explotació ramadera cerca el terme

Persona física o jurídica que exerceix l’activitat ramadera, organitza els béns i els drets integrants de l’explotació ramadera amb criteris empresarials i assumeix els riscos i les responsabilitats inherents a la gestió d’aquesta.

Titular d’un establiment industrial o titular d’una instal·lació industrial cerca el terme

la persona física o jurídica que explota o posseeix un establiment o una instal·lació industrial per mitjà de qualsevol títol admès en dret, o qualsevol altra persona que tingui un poder econòmic determinant amb relació al funcionament tècnic de l’establiment o la instal·lació.

Tolerancia cerca el terme

diferencia admisible entre el valor encontrado en el análisis del contenido de un elemento o de otra característica específica, con respecto a su valor declarado.

Tonelada equivalente de dióxido de carbono cerca el terme

una tonelada métrica de dióxido de carbono (CO2) o una cantidad de cualquier otro gas de efecto invernadero contemplado en el anexo II con un potencial equivalente de calentamiento del planeta.

Toxicidad cerca el terme

En aguas:

La Toxicidad de una muestra se mide mediante los ensayos de toxicidad aguda sobre peces, daphnia y algas realizados conforme a las siguientes normas:

Test de toxicidad aguda en peces. Ensayo CEE C.1., OCDE 203.

Test de inmovilidad de Daphnia magna. Ensayo CEE C.2., OCDE 202.

Test de inhibición del crecimiento de algas. Ensayo CEE C.3., OCDE 201.

La Toxicidad se expresa en unidades de toxicidad (UT) y se calcula de acuerdo con la siguiente expresión:

Toxicidad (UT) = 100 / CL(E)50

Siendo CL(E)50 la concentración leta/efectiva media que corresponde a la proporción de vertido que origina la mortalidad o inhibición de la movilidad del 50% de los individuos expuestos (en el caso de peces y daphnias respectivamente) o la inhibición de un 50% en el crecimiento de las algas.

En cada muestra deben realizarse todos los ensayos de toxicidad indicados .

Tractador/a d’escòries siderúrgiques cerca el terme

És la persona física o jurídica, ja sigui la mateixa productora de l’escòria siderúrgica o un tercer, que realitza les operacions de tractament adequades que permeten l’aproitament dels recursos continguts a les escòries siderúrgiques i, especíicament, l’obtenció, a partir d’aquestes, de materials inorgànics substitutius d’àrids naturals, sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar procediments ni mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient.

Tractament cerca el terme

Les operacions o conjunt d'aquestes destinades a la valorització o eliminació, inclosa la preparació anterior a la valorització o eliminació mitjançant el canvi de les característiques físiques, químiques o biològiques d'un residu per reduir o neutralitzar les substàncies perilloses que contingui, recuperar matèries o substàncies valoritzables, facilitar el seu ús com a font d'energia o afavorir la disposició del rebuig.

Tractament adequat cerca el terme

El tractament de les aigües residuals urbanes mitjançant qualsevol procés o sistema d'eliminació, en virtut del qual les aigües receptores compleixin després de l'abocament, els objectius de qualitat previstos en l'ordenament jurídic aplicable.

Tractament primari cerca el terme

El tractament d'aigües residuals urbanes mitjançant un procés físic o fisicoquímic que inclogui la sedimentació de sòlids en suspensió, o altres processos en què la DBO5 de les aigües residuals que entrin, es redueixi, almenys, en un 2% abans de l'abocament, i el total de sòlids en suspensió en les aigües residuals d'entrada es redueixi, almenys, en un 50%.

Tractament secundari cerca el terme

El tractament d'aigües residuals urbanes mitjançant un procés que inclogui un tractament biològic amb sedimentació secundària o un altre procés, en el qual es respectin els requisits que s'establiran reglamentàriament.

Parámetros Concentración  Porcentaje mínimo de reducción Método de medida de referencia
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO 5 a 20 °C) sin nitrificación 25 mg/l O2

70-90

40 para los vertidos de aguas residuales urbanas en aguas situadas en regiones de alta montaña (más 1.500 m sobre el nivel del mar) en las que resulte difícil la aplicación de un tratamiento biológico eficaz debido a las bajas temperaturas, podrán someterse a un tratamiento menos riguroso que el que determina el apartado 1 siempre y cuando existan estudios detallados que indiquen que tales vertidos no perjudican al medio ambiente.

Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Determinación del oxígeno disuelto antes y después de 5 días de incubación a 20 °C ± 1 °C, en completa oscuridad. Aplicación de un inhibidor de la nitrificación
Demanda química de oxígeno (DQO) 125 mg/l O2 75 Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Dicromato potásico
Total de sólidos en suspensión

35 mg/l

35 para núcleos de alta montaña  (con más de 10 000 e-h)

60 en el caso de 2.000 a 10.000 e-h)

90

90 para núcleos de alta montaña  (con más de 10 000 e-h)

70 en el caso de 2.000 a 10.000 e-h)
Filtración de una muestra representativa a través de una membrana de filtración de 0,45 micras. Secado a 105 °C y pesaje

Centrifugación de una muestra representativa (durante 5 minutos como mínimo, con una aceleración media de 2 800 a 3 200 g), secado a 105 °C y pesaje.

En los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas realizados en zonas sensibles propensas a eutrofización:

Parámetros Concentración Porcentaje minimo de reducción Método de medida de referencia
Fósforo total 2 mg/l P

(de 10 000 a 100 000 e-h)

1 mg/l P

(más de 100 000 e-h) 80 Es
80 Espectrofotometría de absorción molecular
Nitrógeno total 15 mg/l N

(de 10 000 a 100 000 e-h)

10 mg/l N

(más de 100 000 e-h)
70-80 Espectrofotometría de absorción molecular
Transferencia cerca el terme

la operación del Registro que refleja el movimiento de derechos de emisión entre distintas cuentas.

Transgénico cerca el terme

Ser vivo (normalmente se refiere a vegetal) que ha sido manipulado genéticamente de forma activa con el objeto de mejorar su rendimiento productivo y, por lo tanto, la rentabilidad de su explotación.

Transmisión cerca el terme

el negocio jurídico del que deriva un cambio de titularidad de uno o varios derechos de emisión.

Transport de residus cerca el terme

Operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes de reciclatge, tractament o disposició del rebuig.

Trazabilidad: cerca el terme

posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un producto fertilizante, mediante un sistema de procedimientos que permite realizar su seguimiento, desde su producción hasta su puesta en el mercado.

Tècniques cerca el terme

La tecnologia utilitzada juntament amb la forma en què la instal·lació estigui dissenyada, construïda, mantinguda, explotada i paralitzada.

Tècniques disponibles cerca el terme

Les tècniques desenvolupades a una escala que en permeti l'aplicació en el context del sector industrial corresponent, en condicions econòmicament i tècnicament viables, prenent en consideració els costos i els beneficis, tant si les tècniques s'utilitzen o produeixen a Espanya com si no, sempre que el titular pugui tenir-hi accés en condicions raonables.

Técnic competent cerca el terme

La persona física que, a més de complir els requisits establerts per l'ordenament jurídic per a l'exercici professional, disposa de la titulació universitària habilitant determinada per les disposicions legals vigents per a cada professió i les atribucions suficients per, com a Professional qualificat, desenvolupar les tasques contemplades a la legislació, inclosa, en l'àmbit industrial, l’autoria de projectes d’activitats, instal·lacions o productes industrials i de direcció de llur execució establertes per la llei d'acord amb les seves especialitats i competències específiques.

Técnica emergente cerca el terme

una técnica novedosa para una actividad industrial que, si se desarrolla comercialmente, puede aportar un nivel general más alto de protección del medio ambiente o al menos el mismo nivel de protección del medio ambiente y unos ahorros de costes superiores a los que se obtendrían con las mejores técnicas disponibles actuales.

U

Umbral de alerta cerca el terme

Nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana que afecta al conjunto de la población y que requiere la adopción de medidas inmediatas.

umbral de alerta por ozono a la población cerca el terme

La concentración de ozono por encima de la cual existe un riesgo para la salud humana en caso de exposición de corta duración, y ante cuya aparición los Estados miembros deben adoptar una serie de disposiciones en las condiciones concretas especificadas en los artículos que siguen a continuación

Umbral de información cerca el terme

Nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud de los sectores especialmente vulnerables de la población y que requiere el suministro de información inmediata y apropiada.

umbral de información sobre ozono al público cerca el terme

La concentración de ozono por encima del cual existen efectos limitados y transitorios para la salud de determinadas categorías de población particularmente sensibles en caso de exposición de corta duración y ante cuya aparición los Estados miembros deben adoptar disposiciones específicas en condiciones fijadas

umbral de protección de la salud por ozono cerca el terme

la concentración de ozono que no debería superarse con el fin de proteger por encima de la cual existe un riesgo para la salud humana en caso de prolongados episodios de contaminación

umbrales de protección de la vegetación por ozono cerca el terme

las concentraciones de ozono por encima de las cuales puede verse afectada la vegetación

Unidad de reducción de las emisiones cerca el terme

una unidad expedida de conformidad con el artículo 6 del Protocolo de Kioto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Uso sostenible del patrimonio natural cerca el terme

Utilización de sus componentes de un modo y a un ritmo que no ocasione su reducción a largo plazo, con lo cual se mantienen las posibilidades de su aportación a la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras

Usos agrícoles i assimilables de l’aigua cerca el terme

Usos corresponents a activitats incloses en els grups 01.1, 01.3, 01.4 i la divisió 0.2 de la secció A de la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE-93), aprovada pel Decret 97/1995, de 21 de febrer

Usos domèstics de l’aigua cerca el terme

Usos particulars que es corresponen amb l’ús de l’aigua per a sanitaris, per a dutxes, per a cuina i menjador, per a rentades de roba i de vaixelles, per a neteges, regs de parcs i jardins, refrigeració i condicionaments domiciliaris sense activitat industrial, i amb d’altres usos de l’aigua que es puguin considerar consums inherents o propis de l’activitat humana no industrial, ni comercial, ni agrícola, ni ramadera.

Usos industrials i assimilables de l’aigua cerca el terme

Usos corresponents a activitats incloses en la divisió 05.02 de la secció B i les seccions C, D i E de la CCAE-93, aprovada pel Decret 97/1995, de 21 de febrer. Es consideren usos assimilables als industrials els corresponents a la resta d’activitats econòmiques, sempre que no siguin usos domèstics, agrícoles, ramaders, o assimilables a qualsevol d'ells.

Usos ramaders i assimilables de l’aigua cerca el terme

Usos de l'aigua corresponents a activitats incloses en els grups 01.2 i 01.5 de la secció A de la CCAE-93, aprovada pel Decret 97/1995, de 21 de febrer.

Usuaris i usuàries domèstics cerca el terme

Aquells que aboquen aigües residuals domèstiques

Usuaris i usuàries no domèstics cerca el terme

Aquells que aboquen aigües residuals no domèstiques

Utilización sostenible cerca el terme

Utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.

V

valor de referencia objetivo cerca el terme

nivel fijado con el fin de evitar más a largo plazo efectos nocivos para la salud humana o para el medio ambiente en su conjunto, que debe alcanzarse, en la medida de lo posible, en un plazo determinado

Valor d’atenció acústica cerca el terme

Nivell d’immissió superior al valor límit d’immissió, aplicable a les infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim, aeri, a les vies urbanes i les activitats existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a partir del qual la Llei estableix l’elaboració de plans específics de mesures per a minimitzar l’impacte acústic.

Valor límit d’emissió cerca el terme

Nivell d’emissió, índex d'emissió, massa o quantia d'un o més contaminants en emissió (massa o energia), expressada en relació a determinats paràmetres específics, la concentració o el nivell, quin valor no pot ser sobrepassada durant un o més períodes de temps determinat, mesurat seguint unes condicions establertes, amb la finalitat de prevenir o reduir els efectes de la contaminació.

Els valors límit d'emissió de les substàncies s'aplicaran generalment en el punt en què les emissions surten de la instal·lació i en la seva determinació no es tindrà en compte una possible dilució. Pel que fa als abocaments indirectes a l'aigua, i sense perjudici de la normativa relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic, es pot tenir en compte l'efecte d'una estació de depuració en el moment de determinar els valors límit d'emissió de la instal·lació, sempre que s'arribi a un nivell equivalent de protecció del medi ambient en el seu conjunt i això no condueixi a càrregues contaminants més elevades en l'entorn.

En el caso de emisiones de gases desde instalaciones de combustión se refiere a la cantidad admisible de una sustancia contenida en los gases residuales de la instalación de combustión que pueda ser expulsada a la atmósfera durante un período determinado ; se determinará en masa por volumen de los gases residuales expresada en mg/Nm³, entendiéndose su contenido en oxígeno por volumen en el gas residual del 3% en el caso de combustibles líquidos y gaseosos y del 6% en el caso de combustibles sólidos.

Valor límit d’immissió cerca el terme

Nivell d’immissió o valor del'índex d'immissió màxim permès que no pot drt sobrepassat dins un període de temps determinat, mesurat seguint unes condicions establertes.

Valor neutralizante cerca el terme

en una enmienda caliza, número que representa la cantidad de kilogramos de óxido de calcio (CaO) que tiene el mismo efecto neutralizante que 100 kg del producto considerado

Valorització cerca el terme

Qualsevol operació el resultat principal sigui que el residu serveixi a una finalitat útil.

Valorització material: cerca el terme

Qualsevol procediment, inclós el reciclatge, que permet l’aprofitament dels recursos continguts en els residus, exclosa la utilització dels residus com a font d’energia.

Valorización cerca el terme

Qualsevol dels processos enumerats per l’annex II.B de la Decisió de la Comissió 96/350/CEE, de 24 de maig, per la qual s’adapten els annexos II.A i II.B de la Directiva 75/442/CEE, relativa als residus, i publicats en l’annex 1.B de l’Ordre MAM/304/2002, de 8
de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la
llista europea de residus.

 

Operacions de valorització

 • R 1 Utilització principal com a combustible o altra de produir energia. *
 • R 2 Recuperació o regeneració de dissolvents.
 • R 3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a dissolvents (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica). **
 • R 4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl · lics.
 • R 5 Reciclatge o recuperació d'altres matèries inorgàniques. ***
 • R 6 Regeneració d'àcids o de bases.
 • R 7 Valorització de components utilitzats per reduir la contaminació.
 • R 8 Valorització de components procedents de catalitzadors.
 • R 9 Regeneració o altre nou ús d'olis.
 • R 10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici a l'agricultura o una millora ecològica dels mismos.
 • R 11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions numerades de R 1 a R 10.
 • R 12 Intercanvi de residus per sotmetre'ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11. Queden aquí incloses operacions prèvies a la valorització inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge, la classificació, la trituració, la compactació, la peletització, l'assecat, la fragmentació, el condicionament, l'reenvasament, la separació, la combinació o la barreja, prèvies a qualsevol de les operacions enumerades de R 1 a R 11.
 • R 13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions numerades de R 1 a R 12 (exclòs l'emmagatzematge temporal, tot esperant recollida, en el lloc on es va produir el residu). ****
vapores de gasolina cerca el terme

todo compuesto gaseoso que se evapora de la gasolina

Vegetales cerca el terme

Las plantas vivas y las partes vivas de las mismas, incluidas las frutas frescas y las semillas.

Vibració cerca el terme

Moviment d’una partícula d’un medi elàstic al voltant del seu punt d’equilibri com a conseqüència d’una força.

Vigilància del mercat cerca el terme

el conjunt d’actuacions dirigides a verificar que els productes industrials que hi ha en el mercat compleixen les exigències de seguretat industrial aplicables

X

Xarxa bàsica d’abastament cerca el terme

Instal·lacions afectades a la captació i l’adducció, plantes de potabilització, conduccions, estacions de bombament i  dipòsits reguladors que siguin susceptibles de portar aigua fins als dipòsits de capçalera o punts de connexió d’un o més sistemes municipals de subministrament d’aigua en baixa, amb independència de la titularitat i la gestió

Z

Zona cerca el terme

Part del territori delimitada per l'Administració competent per a l'avaluació i gestió de la seva qualitat; sigui de l'aire, l'aigua, el sòl, la fauna, vegetació, gea...

Zona de protecció cerca el terme

Franja de terreny permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat d’arbres adults inferior a 150 peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el terreny), les branques baixes esporgades (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 metres), i neta de vegetació seca i morta durant l’època de màxim risc d’incendi, així com de qualsevol mena de residu vegetal o d’altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc.

Les urbanitzacions, àrees recreatives i d'acampada han de protegir-se per una zona de protecció de 25 metres d'amplada a comptar des del perímetre exterior. A continuació de la zona de seguretat, els abocadors han d'estar envoltats d'una zona de protecció de 25 metres.

Zona de seguretat cerca el terme

Franja de terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, d’arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc.

En el cas de les vies de comunicació, la zona de seguretat serà, al menys d'un metre en carreteres i altres vies públiques i de dos metres des dels rails en les instal·lacions ferroviàries. En el cas d'abocadors serà de 10 metres des de la seva protecció perimetral

Zona de sensibilitat acústica: cerca el terme

Part del territori que presenta una mateixa percepció acústica. Es delimiten les zones de sensibilitat acústica següents:

 1. Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll.
 2. Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll.
 3. Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada de soroll.
Zona E1 cerca el terme

Àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que hagin d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o de llur valor astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una brillantor mínima.

Zona E2 cerca el terme

Àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda.

Zona E3 cerca el terme

Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana.

Zona E4 cerca el terme

Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta.

Zona menos sensible cerca el terme

Un medio o zona de agua marina podrá catalogarse como zona menos sensible cuando el vertido de aguas residuales no tenga efectos negativos sobre el medio ambiente debido a la morfología, hidrología o condiciones hidráulicas específicas existentes en esa zona.

Al determinar las zonas menos sensibles, los Estados miembros tomarán en consideración el riesgo de que la carga vertida pueda desplazarse a zonas adyacentes y ser perjudicial para el medio ambiente. Los Estados miembros reconocerán la existencia de zonas sensibles fuera de su jurisdicción nacional.

Para determinar las zonas menos sensibles se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

Bahías abiertas, estuarios y otras aguas costeras con un intercambio de agua bueno y que no tengan eutrofización o agotamiento del oxígeno, o en las que se considere que es improbable que lleguen a desarrollarse fenómenos de eutrofización o de agotamiento del oxígeno por el vertido de aguas residuales urbanas.

Zona sensible cerca el terme

Se considerará que un medio acuático es zona sensible si puede incluirse en uno de los siguientes grupos:

a) Lagos de agua dulce naturales, otros medios de agua dulce, estuarios y aguas costeras que sean eutróficos o que podrían llegar a ser eutróficos en un futuro próximo si no se adoptan medidas de protección.

Podrán tenerse en cuenta los siguientes elementos en la consideración del nutriente que deba ser reducido con un tratamiento adicional:

i) Lagos y arroyos que desemboquen en lagos/embalses/bahías cerradas que tengan un intercambio de aguas escaso y en los que, por lo tanto, puede producirse una acumulación. En dichas zonas conviene prever la eliminación de fósforo a no ser que se demuestre que dicha eliminación no tendrá consecuencias sobre el nivel de eutrofización. También podrá considerarse la eliminación de nitrógeno cuando se realicen vertidos de grandes aglomeraciones urbanas.

ii) Estuarios, bahías y otras aguas costeras que tengan un intercambio de aguas escaso o que reciban gran cantidad de nutrientes. Los vertidos de aglomeraciones pequeñas tienen normalmente poca importancia en dichas zonas, pero para las grandes aglomeraciones deberá incluirse la eliminación de fósforo y/o nitrógeno a menos que se demuestre que su eliminación no tendrá consecuencias sobre el nivel de eutrofización.

b) Aguas dulces de superficie destinadas a la obtención de agua potable que podrían contener una concentración de nitratos superior a la que establecen las disposiciones pertinentes de la Directiva 75/440/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros (1), si no se toman medidas de protección.

c) Zonas en las que sea necesario un tratamiento adicional para cumplir las directivas del Consejo.

zona vulnerable al nitrogen cerca el terme

una superficie de terreno cuya escorrentía fluya hacia las aguas afectadas por la contaminación, consideradas éstas si:

 • Las aguas dulces superficiales, en particular las que se utilicen o vayan a utilizarse para la extracción de agua potable presentan, o pueden llegar a presentar si no se actúa de conformidad con el artículo 5, una concentración de nitratos superior a la fijada de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 75/440/CEE;
 • Las aguas subterráneas contienen más de 50 mg/l de nitratos, o pueden llegar a contenerlos si no se actúa de conformidad con el artículo 5;
 • Los lagos naturales de agua dulce, otras masas de agua dulce naturales, los estuarios, las aguas costeras y las aguas marinas son eutróficas o pueden eutrofizarse en un futuro próximo si no se actúa de conformidad con el artículo 5.

y las aguas que podrían verse afectadas por la contaminación por nitrogeno si no se llevan a cabo buenas prácicas agrarias en las que contemplen las siguientes cuestiones, en la medida en que sean pertinentes:

 • Los períodos en que no es conveniente la aplicación de fertilizantes a las tierras;
 • La aplicación de fertilizantes a tierras en terrenos inclinados y escarpados;
 • La aplicación de fertilizantes a tierras en terrenos hidromorfos, inundados, helados o cubiertos de nieve;
 • Las condiciones de aplicación de fertilizantes a tierras cercanas a cursos de agua;
 • La capacidad y el diseño de los tanques de almacenamiento de estiércol, las medidas para evitar la contaminación del agua por escorrentía y filtración en aguas superficiales o subterráneas de líquidos que contengan estiércol y residuos procedentes de productos vegetales almacenados como el forraje ensilado;
 • Procedimientos para la aplicación a las tierras de fertilizantes químicos y estiércol que mantengan las pérdidas de nutrientes en las aguas a un nivel aceptable, considerando tanto la periodicidad como la uniformidad de la aplicación.

También podrán incluir las siguientes cuestiones en su(s) código(s) de buenas prácticas agrarias:

 • La gestión del uso de la tierra con referencia a los sistemas de rotación de cultivos y a la proporción de la superficie de tierras dedicada a cultivos permanentes en relación con cultivos anuales;
 • El mantenimiento durante períodos (lluviosos) de un manto mínimo de vegetación que absorba el nitrógeno del suelo que, de lo contrario, podría causar fenómenos de contaminación del agua por nitratos;
 • El establecimiento de planes de fertilización acordes con la situación particular de cada explotación y la consignación en registros del uso de fertilizantes;
 • La prevención de la contaminación del agua por escorrentía y la filtración del agua por debajo de los sistemas radiculares de los cultivos en los sistemas de riego.
Zonas de servidumbre acústica cerca el terme

Sectores del territorio delimitados en los mapas de ruido, en los que las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas y donde se podrán establecer restricciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos para aquéllos.

Zonas tranquilas en campo abierto cerca el terme

Los espacios no perturbados por ruido procedente del tráfico, las actividades industriales o las actividades deportivo-recreativas

Zonas tranquilas en las aglomeraciones cerca el terme

Los espacios en los que no se supere un valor, a fijar por el Gobierno, de un determinado índice acústico.

Zones de reduït àmbito territorial cerca el terme

Àmbit territorial en el qual, per les escasses dimensions, el nivell de protecció del medi ambient i la integració de les consideracions ambientals es poden aconseguir, d’una manera anàloga, tant per mitjà de l’aplicació de l’avaluació ambiental d’un pla o programa com per mitjà de l’aplicació de l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes que s’hi desenvolupin.

À

Àrea acústica cerca el terme

Ámbito territorial, delimitado por la Administración competente, que presenta el mismo objetivo de calidad acústica.

Àrea crítica cerca el terme

Aquells sectors inclosos en l'àrea de distribució d'una espècie que continguin hàbitats essencials per a la seva conservació favorable o que per la seva situació estratègica per aquesta requereixin manteniment adequat.

Àrea de muntanya cerca el terme

Territoris continus i extensos, amb altimetria elevada i sostinguda respecte als territoris circumdants, les característiques físiques causen l'aparició de gradients ecològics que condicionen l'organització dels ecosistemes i afecten els éssers vius i les societats humanes que s'hi desenvolupen.

Àrea protegida cerca el terme

Àrea definida geogràficament que hagi estat designada o regulada i administrada per tal d'assolir objectius específics de conservació.

Í

Índice acústico cerca el terme

magnitud física para describir la contaminación acústica, que tiene relación con los efectos producidos por ésta

Índice de desulfurización cerca el terme

La proporción entre la cantidad de azufre que se separe en el entorno de la instalación de combustión, durante un período determinado mediante procedimientos especialmente diseñados al respecto y la cantidad de azufre que contenga el combustible que se introduzca en las instalaciones de la planta de combustión y se utilice durante el mismo período de tiempo.

Índice de emisión cerca el terme

Índice acústico relativo a la contaminación acústica generada por un emisor.

Índice de inmisión cerca el terme

Índice acústico relativo a la contaminación acústica existente en un lugar durante un tiempo determinado.

Ò

Òrgan ambiental cerca el terme

L'òrgan de l'Administració pública que en colaboració amb l'òrgan promotor vetlla per la integració dels aspectes ambientals en l'elaboración dels plans o programes.

Ó

Órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada cerca el terme

el órgano designado por la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación objeto de la autorización. En tanto no se produzca una designación específica por parte de la Comunidad Autónoma, se entenderá competente el órgano de dicha Administración que ostente las competencias en materia de medio ambiente.

Órgano promotor cerca el terme

aquel órgano de una Administración pública, estatal, autonómica o local, que inicia el procedimiento para la elaboración y adopción de un plan o programa y, en consecuencia, debe integrar los aspectos ambientales en su contenido a través de un proceso de evaluación ambiental.

Ú

Ús i consum de l’aigua cerca el terme

Activitats consistents en una o més de les activitats següents:

 1. La captació, la distribució i el consum d’aigües superficials o subterrànies.
 2. L’emissió de contaminants en les aigües i les activitats de recollida i de tractament d’aigües que donin lloc posteriorment a abocaments al medi receptor. 
 3. Qualsevol altra aplicació, fins i tot no consumptiva, de les aigües superficials o subterrànies que pugui repercutir de manera significativa en l’estat de les aigües, com ara la generació d’energia elèctrica i la refrigeració.
Ús sostenible de l’aigua cerca el terme

L’ús que permet un equilibri entre la demanda existent i previsible i la disponibilitat del recurs en el temps, tot garantint el manteniment dels cabals ecològics i la qualitat de l’aigua necessària per al funcionament dels ecosistemes aquàtics.

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .