Residus

El volum de residus que anualment generen les poblacions i els sectors industrial i comercial s'està incrementant a una velocitat superior a la capacitat de les instal·lacions destinades a la seva gestió, que en l'actualitat, i malgrat les orientacions donades des de les administracions públiques, segueixen essent en molts casos, els dipòsits controlats. Per aquest motiu cal promoure actuacions que permetin:

 • Reduir la Generació a través de mesures de Prevenció
 • Afavorir el Reciclatge, que redueixen els costos de la seva gestió, o l'aprofitament com Sub-Productes
 • Promoure la Valorització de tots els recursos continguts en ells
 • Reduir la Toxicitat i, finalment,
 • Dipositant-los en instal·lacions condicionades.

I per tant, promoure la gestió la Gestió del Residu adequada a les seves característiques.

COMEI ofereix els seus serveis en el camp de la gestió de residus perillosos i no perillosos, desenvolupant, entre altres, les següents activitats:

 • Actualització i verificació de la normativa aplicable.
 • Autorització Ambiental i la Llicència Ambiental de les instal·lacions.
 • Tramitació de les obligacions com a Productors de Residus:
 • Estudis d'Impacte Ambiental de:
  • Dipòsits controlats de residus.
  • Clausura d'abocadors incontrolats i restauració
  • Centres de transferència de residus
  • Centres de recepció, separació i reciclatge
  • Projectes de recuperació de recursos

COMEI col·labora amb els productors de residus identificant els gestors més adequats per aconseguir la correcta valorització i tractament dels residus produïts assessorant-los i tramitant les comunicacions amb l'administració que periòdicament han de realitzar-se.

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .