Legislació

La Legislació ambiental estableix les condicions administratives i tècniques sota les quals es desenvolupa una activitat. El marc en el que es duent a terme les actuacions està sotmés, en primer lloc al que especifica la legislació aplicable per ell, i dins d'aquest, és objecte de la nostra tasca d'assessorament tècnic oferir les millors solucions tècniques per assolir, al menys els objectius marcats amb els condicionants que s'imposen.

Des d'aquí pot accedir a les adreces originals a les que es publica la legislació ambiental Vigent. Sempre hem considerat que aquest servei havia de romandre gratuït, pel que ens esforcem en mantenir-ho així, donat que per a la nostra activitat hem de mantenir la nostra base de dades al dia, aquesta la oferim als nostres usuaris, de forma que el seu manteniment és la principal garantia de que el nostre treball està ben fet. Els usuaris registrats, a més tenen accés a la xarxa d'enllaços entre les normes, el que permet accedir ràpidament a les normes citades a la legislació i conèixer els canvis que les darreres publicacions imposen sobre les anteriors: conèixer les derogacions, nous redactats...

Els nostres clients també poden accedir directament als Requisits Legals que s'extreuen de la legislació publicada, de forma que pugui ser contemplada a les revisions realitzades dels seus sistemes de gestió ambiental i incorporades abans de l'entrada en vigor.

Avaluem les propostes legislatives en Estudi, de forma que analitzem, pels nostres clients els efectes que aquestes noves normatives poden suposar, d'aquesta forma, es poden personar en els terminis d'informació pública o restringida que s'habiliten i proposar les modificacions que són més adequades

Si ho desitja, pot accedir a les darreres publicacions dels Diaris i Butlletins Oficials, seleccionant-los de la llista següent:

Aprovada l'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola de Catalunya

L'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola de Catalunya proposa emprar recursos naturals disponibles per a millorar, tant la dependència energètica com reduir l'impacte ambiental i les causes del canvi climàtic global. L'estratègia aprovada intenta evitar que l'aposta energètica no afecti a altres usos fundamentals com fora els usos alimentaris i protectors.

Aprobadas las ayudas PIVE5 para la compra de vehiculos eficientes (Real Decreto 35/2014)

El Consejo de Ministros ha aprobado, y se publica por Real Decreto 35/2014 la quinta convocatoria del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5), que tiene por objetivo la sustitución de turismos y comerciales ligeros y favorecer la compra de vehículos con menores consumos de combustible, con un apoyo económico de hasta 3.000 euros, aportados, a partes iguales por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por el fabricante o el punto de venta.

Aprobada la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales

La nueva directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales sustituye la vigente desde 1993 y en ella se fijan los elementos que se consideran para reducir el riesgo que suponen los incendios forestales sobre los elementos vulnerables que podrían verse afectados:

Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero

Se crea el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de estos gases y grava, en fase única, la puesta a consumo de los mismos atendiendo al potencial de calentamiento atmosférico. Por otra parte, se ha establececido una deducción del Impuesto en los supuestos en que se acredite la destrucción de los productos objeto del Impuesto, ya que regular estas opciones estimula el desarrollo de tecnologías ecológicas.

Modificado el RDPH en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico

La modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico afecta, especialmente, dos elementos de la gestión de los recursos hídricos continentales.
  • Registro de Aguas
  • Valoración de daños al Dominio Público Hidráulico

Actualización del Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación

La actualización del Documento Bàsico de Código Técnico de la Edificación relativo al Ahorro Energético (DB-HE) ha simplificado las condiciones de aplicación del mismo y de las medidas de ahorro de energía que supone. Su entrada en vigor es inmediata y sus condiciones son aplicables a todos aquellos edificios que soliciten licencia a partir del 13 de marzo de 2014, sea para nueva construcción u otras intervenciones.

Su estructura es similar a la del vigente hasta hoy:

Etiqueta energètica obligatòria per a immobles en venda o lloguer

Mostra d'etiqueta energètica d'immobles
Etiquetat energètic per a Immobles

L'etiqueta energètica d'un immoble és una forma senzilla i visual de mostrar, a les persones interessades, l'eficiència energètica d'un edifici, segons es desprèn de la certificació emesa pels tècnics de COMEI una vegada analitzat l'edifici, el departament d'interés i les seves instal·lacions

Pàgines

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .
Subscriure a RSS - Legislació